អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១១ ធ្នូ ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPAP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
១២.៥០០ ១២.៥០០ ០,០០ ១២.៥០០ ១២.៥០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១១/១២/២០១៩ ១២.៥០០ ១២.៥០០ ១២.៥០០ ២៥៨.៥៥៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៩/១២/២០១៩ ១២.៥០០ ២០ ២.៣៤៥ ២៩.៣១១.២៦០ ១២.៤៨០ ១២.៥០០ ១២.៤៨០ ២៥៨.៥៥៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៦/១២/២០១៩ ១២.៤៨០ ១.១៣២ ១៤.១៣៨.៧០០ ១២.៤៦០ ១២.៥០០ ១២.៤៦០ ២៥៨.១៤១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៥/១២/២០១៩ ១២.៤៨០ ៥០៥ ៦.២៩១.៤៤០ ១២.៤៤០ ១២.៤៨០ ១២.៤៤០ ២៥៨.១៤១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៣/១២/២០១៩ ១២.៤៨០ ៣២០ ៥១៤ ៦.៤១៥.០០០ ១២.៥០០ ១២.៥០០ ១២.៤៨០ ២៥៨.១៤១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០២/១២/២០១៩ ១២.៨០០ ៣០០ ៨៥៨ ១០.៧៤៦.១២០ ១២.២២០ ១២.៨០០ ១២.២២០ ២៦៤.៧៦០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៩/១១/២០១៩ ១២.៥០០ ១២០ ១៤៤ ១.៧៨៦.៥២០ ១២.៤០០ ១២.៥០០ ១២.៣៨០ ២៥៨.៥៥៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៨/១១/២០១៩ ១២.៣៨០ ៧២ ៨៩១.៣៦០ ១២.៣៨០ ១២.៣៨០ ១២.៣៨០ ២៥៦.០៧២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៨/១១/២០១៩ ១២.៣៨០ ៧២ ៨៩១.៣៦០ ១២.៣៨០ ១២.៣៨០ ១២.៣៨០ ២៥៦.០៧២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៧/១១/២០១៩ ១២.៣៨០ ២០ ៧៩២ ៩.៨១០.១២០ ១២.៤២០ ១២.៤២០ ១២.៣០០ ២៥៦.០៧២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៦/១១/២០១៩ ១២.៤០០ ៤០ ៦២.០០០ ១២.៤០០ ១២.៤០០ ១២.៤០០ ២៥៦.៤៨៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៥/១១/២០១៩ ១២.៤៤០ ៦០ ១.៣៦៥ ១៦.៩៥៣.៦៤០ ១២.៥០០ ១២.៥០០ ១២.៤០០ ២៥៧.៣១៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២២/១១/២០១៩ ១២.៥០០ ៦៤៤ ៨.០៥០.០០០ ១២.៥០០ ១២.៥០០ ១២.៥០០ ២៥៨.៥៥៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២១/១១/២០១៩ ១២.៥០០ ៨០ ៤៣៤ ៥.៤២៤.៤៦០ ១២.៥០០ ១២.៥០០ ១២.៤៨០ ២៥៨.៥៥៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២០/១១/២០១៩ ១២.៥៨០ ១៨០ ៦៣១ ៨.០៦៤.៣៦០ ១២.៦០០ ១២.៩០០ ១២.៥៨០ ២៦០.២០៩ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៩/១១/២០១៩ ១២.៤០០ ១៦០ ២៣៥ ២.៩៣០.៨៦០ ១២.៧០០ ១២.៧០០ ១២.៤០០ ២៥៦.៤៨៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៨/១១/២០១៩ ១២.៥៦០ ៣៨៩ ៤.៨៥៣.៦៨០ ១២.៦០០ ១២.៦០០ ១២.៤០០ ២៥៩.៧៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៥/១១/២០១៩ ១២.៥៦០ ៩០១ ១១.១៦៥.០២០ ១២.៤០០ ១២.៥៦០ ១២.៣២០ ២៥៩.៧៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៤/១១/២០១៩ ១២.៥៦០ ៨០ ៦៩ ៨៦៩.៧០០ ១២.៧០០ ១២.៧០០ ១២.៥៦០ ២៥៩.៧៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៨/១១/២០១៩ ១២.៤៨០ ២០ ៧៥១ ៩.៣៥០.៦០០ ១២.៤៦០ ១២.៥០០ ១២.៣០០ ២៥៨.១៤១ ២០.៦៨៤.៣៦៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១០    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.១៨៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៩២៥