»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២៥ មេសា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

GTI
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៤.២០០ ៤.៥០០ (SQ) ៣០០ ៧,១៤ ៤.៥០០ ៤.៥០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២៥/០៤/២០១៩ ៤.៥០០ (SQ) ៣០០ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ១៨០.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៤/០៤/២០១៩ ៤.២០០ ៣២០ ១៩៨ ៨៦១.៦០០ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ៤.២០០ ១៦៨.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៣/០៤/២០១៩ ៤.៥២០ ៤៥០ ១.៩៥០.០០០ ៤.១០០ ៤.៥២០ ៤.១០០ ១៨០.៨០០ ៤០.០០០.០០០
២២/០៤/២០១៩ ៤.៥២០ ៤.៥២០ ៤.៥២០ ១៨០.៨០០ ៤០.០០០.០០០
១៩/០៤/២០១៩ ៤.៥២០ ៤០០ ២.៣០៦ ១០.២២៦.០០០ ៤.៣០០ ៤.៥២០ ៤.៣០០ ១៨០.៨០០ ៤០.០០០.០០០
១៨/០៤/២០១៩ ៤.១២០ ៥០០ ២.០៦០.០០០ ៤.១២០ ៤.១២០ ៤.១២០ ១៦៤.៨០០ ៤០.០០០.០០០
១២/០៤/២០១៩ ៤.១២០ ៥៥០ ២.៣០៨.១៦០ ៤.២០០ ៤.២០០ ៤.១២០ ១៦៤.៨០០ ៤០.០០០.០០០
១១/០៤/២០១៩ ៤.១២០ ៥០០ ២.០៦០.០០០ ៤.១២០ ៤.១២០ ៤.១២០ ១៦៤.៨០០ ៤០.០០០.០០០
១០/០៤/២០១៩ ៤.១២០ ៧៣៨ ៣.០១២.០០០ ៤.១២០ ៤.១២០ ៤.០០០ ១៦៤.៨០០ ៤០.០០០.០០០
០៩/០៤/២០១៩ ៤.១២០ ១.០០០ ៤.១២០.០០០ ៤.១២០ ៤.១២០ ៤.១២០ ១៦៤.៨០០ ៤០.០០០.០០០
០៨/០៤/២០១៩ ៤.១២០ ៤.១២០ ៤.១២០ ១៦៤.៨០០ ៤០.០០០.០០០
០៥/០៤/២០១៩ ៤.១២០ (SQ) ២០ ៤.១២០ ៤.១២០ ១៦៤.៨០០ ៤០.០០០.០០០
០៤/០៤/២០១៩ ៤.១០០ ៨០ ៣៧២ ១.៥៣០.៦០០ ៤.៣០០ ៤.៣០០ ៤.១០០ ១៦៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
០៣/០៤/២០១៩ ៤.១៨០ ១២០ ១.២០០ ៤.៩៥៨.០០០ ៤.០៦០ ៤.២០០ ៤.០៦០ ១៦៧.២០០ ៤០.០០០.០០០
០២/០៤/២០១៩ ៤.០៦០ ៤២០ ១.០១០ ៤.១០៥.០០០ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ៤.០៦០ ១៦២.៤០០ ៤០.០០០.០០០
០១/០៤/២០១៩ ៤.៤៨០ (SQ) ២០ ៤.៤៨០ ៤.៤៨០ ១៧៩.២០០ ៤០.០០០.០០០
២៩/០៣/២០១៩ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ១៨០.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៨/០៣/២០១៩ ៤.៥០០ ១០០ ១.០០០ ៤.៥០០.០០០ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ៤.៥០០ ១៨០.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៧/០៣/២០១៩ ៤.៦០០ ៤.៦០០ ៤.៦០០ ១៨៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៦/០៣/២០១៩ ៤.៦០០ ៤.៦០០ ៤.៦០០ ១៨៤.០០០ ៤០.០០០.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣០    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨៣២    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.៥៧៨