»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២៣ កញ្ញា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PAS
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២២.៥០០ ២៣.១០០ ៦០០ ២,៦៧ ២៣.២៥០ ២២.៥០០ ៥.៦៧១ ១៣០.៤៩៣.៩៥០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២៣/០៩/២០១៩ ២៣.១០០ ៦០០ ៥.៦៧១ ១៣០.៤៩៣.៩៥០ ២២.៥០០ ២៣.២៥០ ២២.៥០០ ១.៩៨១.៣៣២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២០/០៩/២០១៩ ២២.៥០០ ៥០ ៥.៣៦៣ ១២០.៨៤២.៤៥០ ២៣.០០០ ២៣.០០០ ២២.៣០០ ១.៩២៩.៨៦៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៩/០៩/២០១៩ ២២.៤៥០ ៩៥០ ៤.៧៨២ ១០៥.៧៨២.៣០០ ២១.៦៥០ ២២.៥០០ ២១.៥០០ ១.៩២៥.៥៨១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៨/០៩/២០១៩ ២១.៥០០ ៣៥០ ៥.២៨៦ ១១១.៣១២.០៥០ ២១.០០០ ២១.៨០០ ២១.០០០ ១.៨៤៤.០៩៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៧/០៩/២០១៩ ២១.១៥០ ១៨៩០ ១១.១២៤ ២២៤.៥៨៩.៨៤០ ២០.០០០ ២១.១៥០ ១៩.៥០០ ១.៨១៤.០៧៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៦/០៩/២០១៩ ១៩.២៦០ ១៧៤០ ៣.៤៦៦ ៦៦.១៦៦.៦៤០ ១៩.២៦០ ១៩.២៦០ ១៧.៧៦០ ១.៦៥១.៩៦៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៣/០៩/២០១៩ ១៧.៥២០ ៤២០ ៤៤៦ ៧.៨១២.១២០ ១៧.២០០ ១៧.៨០០ ១៧.២០០ ១.៥០២.៧២៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១២/០៩/២០១៩ ១៧.១០០ ១០០ ១.៥៩៧ ២៧.១៩៦.០០០ ១៧.០០០ ១៧.១០០ ១៧.០០០ ១.៤៦៦.៧០១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១១/០៩/២០១៩ ១៧.០០០ ៧៤០ ៣.៧៩៩ ៦៣.៨០១.០៨០ ១៦.៣០០ ១៧.០០០ ១៦.២៦០ ១.៤៥៨.១២៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១០/០៩/២០១៩ ១៦.២៦០ ៦០ ២.៨៤៨ ៤៦.១៤២.៦៨០ ១៦.២០០ ១៦.២៦០ ១៦.១២០ ១.៣៩៤.៦៥២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៩/០៩/២០១៩ ១៦.២០០ ៥៤៨ ៨.៦៧០.៤០០ ១៥.៦០០ ១៦.២០០ ១៥.៦០០ ១.៣៨៩.៥០៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៦/០៩/២០១៩ ១៦.២០០ ៣០០ ៣.២៦២ ៥២.២១៤.៣៤០ ១៥.៩០០ ១៦.២០០ ១៥.៩០០ ១.៣៨៩.៥០៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៥/០៩/២០១៩ ១៥.៩០០ ២២០ ២.២០៦ ៣៤.៨៣៤.២០០ ១៥.៧០០ ១៥.៩០០ ១៥.៧០០ ១.៣៦៣.៧៧៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៤/០៩/២០១៩ ១៥.៦៨០ ២៦០ ៦០៤ ៩.៤៧១.៨៤០ ១៥.៧០០ ១៥.៧០០ ១៥.៦៨០ ១.៣៤៤.៩០៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៣/០៩/២០១៩ ១៥.៤២០ ២០ ២.០១៦ ៣១.១៤៣.៧៦០ ១៥.៤០០ ១៥.៥៨០ ១៥.១៨០ ១.៣២២.៦០៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០២/០៩/២០១៩ ១៥.៤០០ ៤០០ ១១០ ១.៧៥៦.៩៤០ ១៦.៤២០ ១៦.៤២០ ១៥.៤០០ ១.៣២០.៨៨៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
៣០/០៨/២០១៩ ១៥.០០០ ៨០ ៤.០៤២ ៦០.៨៩០.០០០ ១៤.៩២០ ១៥.២០០ ១៤.៩២០ ១.២៨៦.៥៨០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៩/០៨/២០១៩ ១៤.៩២០ ៦០ ២.៤៥៤ ៣៦.៥៦៧.៤០០ ១៥.១០០ ១៥.១០០ ១៤.៩០០ ១.២៧៩.៧១៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៨/០៨/២០១៩ ១៤.៨៦០ ៤០ ៣៥៥ ៥.២៧៣.៣៤០ ១៤.៨៨០ ១៤.៨៨០ ១៤.៨២០ ១.២៧៤.៥៧១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៧/០៨/២០១៩ ១៤.៩០០ ១២១ ១.៨០២.៩០០ ១៤.៩០០ ១៤.៩០០ ១៤.៩០០ ១.២៧៨.០០២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.១៨៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.២០៥