អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២៣ មករា ២០២០  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PAS
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
១៨.៩៨០ ១៨.៩៨០ ០,០០ ១៩.០០០ ១៨.៨០០ ៣.៥៩១ ៦៨.១៤៤.៧២០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២៣/០១/២០២០ ១៨.៩៨០ ៣.៥៩១ ៦៨.១៤៤.៧២០ ១៨.៩៦០ ១៩.០០០ ១៨.៨០០ ១.៦២៧.៩៥២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២២/០១/២០២០ ១៨.៩៨០ ២០ ១.៣៨០ ២៦.២១៩.០០០ ១៩.០០០ ១៩.០០០ ១៨.៩៨០ ១.៦២៧.៩៥២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២១/០១/២០២០ ១៩.០០០ ៤២០ ១.៧៥១ ៣៣.៣៨២.៩០០ ១៩.២០០ ១៩.២០០ ១៩.០០០ ១.៦២៩.៦៦៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២០/០១/២០២០ ១៩.៤២០ ២០ ៧០១ ១៣.៦២៨.៨០០ ១៩.៤៨០ ១៩.៤៨០ ១៩.៤០០ ១.៦៦៥.៦៩២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៧/០១/២០២០ ១៩.៤០០ ១១ ២១៣.៤៤០ ១៩.៤៤០ ១៩.៤៤០ ១៩.៤០០ ១.៦៦៣.៩៧៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៦/០១/២០២០ ១៩.៤០០ ៤០០ ៤៩៦ ៩.៥២៧.៤២០ ១៩.៣០០ ១៩.៤០០ ១៩.០០០ ១.៦៦៣.៩៧៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៥/០១/២០២០ ១៩.០០០ ៣០០ ៥៤៧ ១០.៤៩១.៦២០ ១៩.០០០ ១៩.៩០០ ១៩.០០០ ១.៦២៩.៦៦៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៤/០១/២០២០ ១៩.៣០០ ៨០ ៦២៥ ១២.០៨៤.៧៨០ ១៩.៤៨០ ១៩.៥០០ ១៩.៣០០ ១.៦៥៥.៣៩៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៣/០១/២០២០ ១៩.៣៨០ ៣២០ ៤២០ ៨.១៤៧.៨០០ ១៩.៤០០ ១៩.៤០០ ១៩.៣៨០ ១.៦៦២.២៦១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១០/០១/២០២០ ១៩.០៦០ ៣៤០ ២.៥២៣ ៤៨.៨១៩.០០០ ១៩.៣៨០ ១៩.៤០០ ១៩.០០០ ១.៦៣៤.៨១៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៩/០១/២០២០ ១៩.៤០០ ៦០ ៣៤៤ ៦.៥៦៣.៤០០ ១៩.៤៨០ ១៩.៤៨០ ១៩.០០០ ១.៦៦៣.៩៧៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៨/០១/២០២០ ១៩.៤៦០ ២០ ៦៣៨ ១២.១៤១.០០០ ១៩.០០០ ១៩.៤៨០ ១៩.០០០ ១.៦៦៩.១២២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៦/០១/២០២០ ១៩.៤៨០ ២០ ៣៣៣ ៦.៤៩៣.៧២០ ១៩.១៤០ ១៩.៦០០ ១៩.១៤០ ១.៦៧០.៨៣៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៣/០១/២០២០ ១៩.៥០០ ១.៦៩៥ ៣២.៥៥២.១៦០ ១៩.០០០ ១៩.៩៨០ ១៩.០០០ ១.៦៧២.៥៥៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០២/០១/២០២០ ១៩.៥០០ ១០០ ១.៨១១ ៣៥.៣១០.៥០០ ១៩.៥០០ ១៩.៥០០ ១៩.៤៨០ ១.៦៧២.៥៥៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
៣១/១២/២០១៩ ១៩.៤០០ ១១ ២១៣.៤០០ ១៩.៤០០ ១៩.៤០០ ១៩.៤០០ ១.៦៦៣.៩៧៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
៣០/១២/២០១៩ ១៩.៤០០ ១០០ ៣៨.៨០០ ១៩.៤០០ ១៩.៤០០ ១៩.៤០០ ១.៦៦៣.៩៧៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៧/១២/២០១៩ ១៩.៥០០ ៨០ ២១៣ ៤.០៩៣.២០០ ១៩.២០០ ១៩.៦០០ ១៩.២០០ ១.៦៧២.៥៥៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៦/១២/២០១៩ ១៩.៥៨០ ១៨០ ៩០ ១.៧៣៧.៥៦០ ១៩.២៦០ ១៩.៦២០ ១៩.២៦០ ១.៦៧៩.៤១៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៥/១២/២០១៩ ១៩.៤០០ ២៨០ ២០៩ ៤.០៣៤.៦០០ ១៩.៣០០ ១៩.៤០០ ១៩.៣០០ ១.៦៦៣.៩៧៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨០៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៨១