អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៨ តុលា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPSP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២.៧៨០ ២.៧៨០ ០,០០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៦០ ២០៩ ៥៧៩.០៣០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៨/១០/២០១៩ ២.៧៨០ ២០៩ ៥៧៩.០៣០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៦០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១៧/១០/២០១៩ ២.៧៨០ ៥៤០ ១.៤៩៥.០០០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៥០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១៦/១០/២០១៩ ២.៧៨០ ៤០ ១១.០៧១ ៣០.៩៧៩.៤២០ ២.៧៨០ ២.៨០០ ២.៧៦០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១៤/១០/២០១៩ ២.៨២០ ៧០ ៨.៨៦៤ ២៤.៣៧៦.១៤០ ២.៧៥០ ២.៨២០ ២.៧៥០ ២០២.៦៨៨ ៧១.៨៧៥.០០០
១១/១០/២០១៩ ២.៧៥០ ៥០០ ១.៣៧៥.០០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
១០/១០/២០១៩ ២.៧៥០ ១០ ៧.៧៤០ ២១.២៨៤.០០០ ២.៧៤០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៩/១០/២០១៩ ២.៧៤០ ១០ ៤.២១៥ ១១.៥៧៨.៥៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៦.៩៣៨ ៧១.៨៧៥.០០០
០៨/១០/២០១៩ ២.៧៥០ ១០ ១.១០២ ៣.០២៨.៥៦០ ២.៧៤០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៧/១០/២០១៩ ២.៧៤០ ១.៩៥០ ៥.៣៥៨.៥០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៦.៩៣៨ ៧១.៨៧៥.០០០
០៤/១០/២០១៩ ២.៧៤០ ១០ ១.៥៥៦ ៤.២៧០.៥៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៦.៩៣៨ ៧១.៨៧៥.០០០
០៣/១០/២០១៩ ២.៧៥០ ១០ ៩.០៤១ ២៤.៨៦២.៣៤០ ២.៧៤០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០២/១០/២០១៩ ២.៧៤០ ១០ ៨.០៥៨ ២២.១៣៣.១០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៦.៩៣៨ ៧១.៨៧៥.០០០
០១/១០/២០១៩ ២.៧៥០ ១០ ២.២៧០ ៦.២៤២.១០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧១០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
២៦/០៩/២០១៩ ២.៧៤០ ១០ ៤.០០៥ ១១.០០៣.៧៤០ ២.៧៤០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៦.៩៣៨ ៧១.៨៧៥.០០០
២៥/០៩/២០១៩ ២.៧៥០ ៦.១៤៤ ១៦.៨៩៥.៩០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
២៣/០៩/២០១៩ ២.៧៥០ ៥.៤១០ ១៤.៨៧៧.៤០០ ២.៧៤០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
២០/០៩/២០១៩ ២.៧៥០ ១០ ២៣៣ ៦៣៨.៤៤០ ២.៧៤០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
១៩/០៩/២០១៩ ២.៧៤០ ១.០៩០ ២.៩៨៨.២១០ ២.៧៤០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៦.៩៣៨ ៧១.៨៧៥.០០០
១៨/០៩/២០១៩ ២.៧៤០ ១០ ៣.៣៦៤ ៩.២១៤.៣៦០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧០០ ១៩៦.៩៣៨ ៧១.៨៧៥.០០០
១៧/០៩/២០១៩ ២.៧៥០ ១០ ៦.៣០០ ១៧.៣១៥.២៥០ ២.៧៤០ ២.៧៥០ ២.៧២០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ២៩៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.១៧៦