»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៥ កុម្ភៈ ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PAS
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
១៣.០០០ ១៣.០០០ ០,០០ ១៣.០០០ ១៣.០០០ ២៦០ ៣.៣៨០.០០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៥/០២/២០១៩ ១៣.០០០ ២៦០ ៣.៣៨០.០០០ ១៣.០០០ ១៣.០០០ ១៣.០០០ ១.១១៥.០៣៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៤/០២/២០១៩ ១៣.០០០ ៣០០ ២.៣២៩ ៣០.៥៤១.៧០០ ១៣.៣០០ ១៣.៣០០ ១៣.០០០ ១.១១៥.០៣៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១២/០២/២០១៩ ១៣.២០០ ៩០០ ៦០០ ៧.៩២០.០០០ ១៣.២០០ ១៣.២០០ ១៣.២០០ ១.១៣២.១៩០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១១/០២/២០១៩ ១៤.១០០ ១០០០ ៧០០ ៩.៩០១.៤៤០ ១៤.៣០០ ១៤.៣០០ ១៤.០៨០ ១.២០៩.៣៨៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៨/០២/២០១៩ ១៣.១០០ ៨០ ៥.៩៤៦ ៧៧.៧២៧.១០០ ១៣.២០០ ១៣.៣៨០ ១២.៩០០ ១.១២៣.៦១៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៧/០២/២០១៩ ១៣.០២០ ១១៨០ ៤.៥០៤ ៥៨.៣៣៥.៣៤០ ១៣.០០០ ១៣.០២០ ១១.៨៤០ ១.១១៦.៧៥១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៦/០២/២០១៩ ១១.៨៤០ ១០៦០ ៤៦១ ៥.៣៤០.៧២០ ១០.៥០០ ១១.៨៤០ ១០.៥០០ ១.០១៥.៥៤០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៥/០២/២០១៩ ១០.៧៨០ ៧៨០ ១.៣៧៦ ១៤.៨១៣.០០០ ១០.៥០០ ១១.០០០ ១០.៣០០ ៩២៤.៦២២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៤/០២/២០១៩ ១០.០០០ ១១០០ ២.៩៦០ ២៩.៦២៣.៤០០ ១០.៥០០ ១០.៥០០ ១០.០០០ ៨៥៧.៧២០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០១/០២/២០១៩ ១១.១០០ ៦០០ ២.៨៨៣ ៣១.២៤០.២០០ ១១.០០០ ១១.១០០ ១០.៦០០ ៩៥២.០៦៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
៣១/០១/២០១៩ ១១.៧០០ ១៣០០ ៤.៥៤៣ ៥៣.៣៦១.១០០ ១៣.០០០ ១៣.០០០ ១១.៧០០ ១.០០៣.៥៣២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
៣០/០១/២០១៩ ១៣.០០០ ១០២០ ២.៧៥៩ ៣៨.០៨៣.០០០ ១៤.០០០ ១៤.០០០ ១៣.០០០ ១.១១៥.០៣៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៩/០១/២០១៩ ១៤.០២០ ៦០ ២.០៦៤ ២៩.០៦១.៨៨០ ១៤.១០០ ១៤.១០០ ១៣.៩០០ ១.២០២.៥២៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៨/០១/២០១៩ ១៤.០៨០ ៦០ ៥.១៥៨ ៧២.៦១២.៧៨០ ១៤.១០០ ១៤.១០០ ១៤.០២០ ១.២០៧.៦៦៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៥/០១/២០១៩ ១៤.០២០ ២០ ១០.៧៧៣ ១៥១.៦៦១.៧៤០ ១៤.០២០ ១៤.២០០ ១៣.៩០០ ១.២០២.៥២៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៤/០១/២០១៩ ១៤.០០០ ៣៦០ ៣.២៦៣ ៤៥.៥៣៩.៧៨០ ១៣.៦៨០ ១៤.៤០០ ១៣.៦៨០ ១.២០០.៨០៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៣/០១/២០១៩ ១៣.៦៤០ ៧៨០ ១០.១៩៥ ១៣៨.៦១៣.១៦០ ១៣.៧៨០ ១៣.៧៨០ ១៣.៥០០ ១.១៦៩.៩៣០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២២/០១/២០១៩ ១២.៨៦០ ៣៦០ ៨.៩៨៤ ១១៥.២៩៧.៥០០ ១២.៨៦០ ១២.៩០០ ១២.៥០០ ១.១០៣.០២៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២១/០១/២០១៩ ១២.៥០០ ១.០១០ ១២.៤០៤.០០០ ១២.០០០ ១២.៥០០ ១២.០០០ ១.០៧២.១៥០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៨/០១/២០១៩ ១២.៥០០ ៨០ ៧.១៤៧ ៨៩.៤៥១.០០០ ១២.៥០០ ១២.៧០០ ១២.៣០០ ១.០៧២.១៥០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.១៤៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៩០