»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៩ កក្កដា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPSP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២.៧៣០ ២.៧៥០ ២០ ០,៧៣ ១៣.៥៨០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១០៤ ២៨៦.០០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៩/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ២០ ១០៤ ២៨៦.០០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
១៨/០៧/២០១៩ ២.៧៣០ ២៨៩ ៧៨៨.៩៧០ ២.៧៣០ ២.៧៣០ ២.៧៣០ ១៩៦.២១៩ ៧១.៨៧៥.០០០
១៧/០៧/២០១៩ ២.៧៣០ ១៣.៦៥០ ២.៧៣០ ២.៧៣០ ២.៧៣០ ១៩៦.២១៩ ៧១.៨៧៥.០០០
១៦/០៧/២០១៩ ២.៧៣០ ២០ ៤០២ ១.១០៣.៤៦០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៣០ ១៩៦.២១៩ ៧១.៨៧៥.០០០
១៥/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ៥០ ២២០ ៦០០.០០០ ២.៧០០ ២.៧៥០ ២.៧០០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
១២/០៧/២០១៩ ២.៧០០ ៥០ ៧២០ ១.៩៤៤.០០០ ២.៧០០ ២.៧០០ ២.៧០០ ១៩៤.០៦២ ៧១.៨៧៥.០០០
១១/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ៣.៦៤៣ ១០.០១៨.២៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
១០/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ១.៣៥១ ៣.៧១២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៤០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៩/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ៩៨៣ ២.៦៩៣.៥៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧១០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៨/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ១១ ៣០.២៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៥/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ៥៦៣ ១.៥៤៨.២៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៤/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ៤.៣៨៩ ១២.០៦៩.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៣/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ៧៨ ២១៤.៥០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០២/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ២.៣៤០ ៦.៤៣៥.០០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០១/០៧/២០១៩ ២.៧៥០ ៤.៤៥០ ១២.២៣៧.៥០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
២៨/០៦/២០១៩ ២.៧៥០ ៣.១៧០ ៨.៧១៧.៥០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
២៧/០៦/២០១៩ ២.៧៥០ ៤០ ១.៨២២ ៥.០១០.៥០០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ២.៧៥០ ១៩៧.៦៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
២៦/០៦/២០១៩ ២.៧៩០ ១០ ២.៤០៩ ៦.៦៩៩.៦៨០ ២.៧៨០ ២.៧៩០ ២.៧៨០ ២០០.៥៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
២៥/០៦/២០១៩ ២.៧៨០ ៣៨៨ ១.០៧៨.៦៤០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០
២៤/០៦/២០១៩ ២.៧៨០ ២.០០៤ ៥.៥៧១.១២០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ២.៧៨០ ១៩៩.៨១២ ៧១.៨៧៥.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៦១៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៣៩