អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (៣០ មីនា ២០២០  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPAP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
១០.៧២០ ១០.៨០០ ៨០ ០,៧៥ ១០.៨០០ ១០.៨០០ ១០.២០០ ៩០៨ ៩.៥៧៤.៣៨០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
៣០/០៣/២០២០ ១០.៨០០ ៨០ ៩០៨ ៩.៥៧៤.៣៨០ ១០.៨០០ ១០.៨០០ ១០.២០០ ២២៣.៣៩១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៧/០៣/២០២០ ១០.៧២០ ២៨០ ៥០៨ ៥.៤៩៣.៣២០ ១០.៨០០ ១០.៩៦០ ១០.៧២០ ២២១.៧៣៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៦/០៣/២០២០ ១១.០០០ ១២០ ៤០៦ ៤.៣៨៨.០០០ ១០.៨០០ ១១.០០០ ១០.៨០០ ២២៧.៥២៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៥/០៣/២០២០ ១១.១២០ ៥២០ ១៧១ ១.៨២១.១២០ ១០.៥០០ ១១.១២០ ១០.៥០០ ២៣០.០១០ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៤/០៣/២០២០ ១០.៦០០ ២០ ២៣៨ ២.៥២០.៤០០ ១០.៨០០ ១០.៨០០ ១០.៤០០ ២១៩.២៥៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៣/០៣/២០២០ ១០.៦២០ ២០ ១០០ ១.០៦២.០០០ ១០.៦២០ ១០.៦២០ ១០.៦២០ ២១៩.៦៦៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២០/០៣/២០២០ ១០.៦០០ ២០០ ១.៩៣២ ២០.៣៤០.៨០០ ១០.០០០ ១១.៤០០ ១០.០០០ ២១៩.២៥៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៩/០៣/២០២០ ១០.៤០០ ៨០ ៤៧១ ៤.៩១៧.៤២០ ១០.៥០០ ១០.៥០០ ១០.៣២០ ២១៥.១១៧ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៨/០៣/២០២០ ១០.៤៨០ ២០០ ២.៣៨៨ ២៤.៨០៤.៩៦០ ១០.៤០០ ១០.៤៨០ ១០.២២០ ២១៦.៧៧២ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៧/០៣/២០២០ ១០.២៨០ ៣០០ ៥៦៤ ៥.៨២០.៣២០ ១០.៣០០ ១០.៤០០ ១០.២០០ ២១២.៦៣៥ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៦/០៣/២០២០ ១០.៥៨០ ២០០ ៦៣០ ៦.៦៧៧.១៨០ ១០.៨៦០ ១០.៨៦០ ១០.៥០០ ២១៨.៨៤១ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៣/០៣/២០២០ ១០.៧៨០ ៨០ ៦.៧១៦ ៧១.១០៩.០៤០ ១០.៧០០ ១១.៤០០ ១០.៥០០ ២២២.៩៧៧ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១២/០៣/២០២០ ១០.៧០០ ២០០ ៩៨៣ ១០.៤១៧.៧០០ ១០.៣០០ ១១.៥០០ ១០.៣០០ ២២១.៣២៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១១/០៣/២០២០ ១០.៥០០ ២០០ ១.០៦៥ ១០.៨៣៥.៥០០ ១០.៧០០ ១០.៧០០ ១០.០០០ ២១៧.១៨៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១០/០៣/២០២០ ១០.៧០០ ៣០០ ២៩០ ៣.០៣១.២០០ ១០.៥០០ ១០.៧០០ ១០.៣០០ ២២១.៣២៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៦/០៣/២០២០ ១០.៤០០ ១០០ ៥៤៧ ៥.៧២២.១០០ ១០.៥០០ ១០.៥០០ ១០.៤០០ ២១៥.១១៧ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៥/០៣/២០២០ ១០.៥០០ ២០០ ៨៣៥ ៨.៧៦៧.៥០០ ១០.៥០០ ១០.៥០០ ១០.៥០០ ២១៧.១៨៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៤/០៣/២០២០ ១០.៧០០ ២០០ ៣៤៣ ៣.៦៧០.១០០ ១០.៧០០ ១០.៧០០ ១០.៧០០ ២២១.៣២៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៣/០៣/២០២០ ១០.៥០០ ៥០២ ៥.២៨១.៤០០ ១០.៥០០ ១០.៧០០ ១០.៥០០ ២១៧.១៨៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០២/០៣/២០២០ ១០.៥០០ ១.០៥២ ១០.៧៧១.០២០ ១០.០០០ ១០.៥០០ ១០.០០០ ២១៧.១៨៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៣៩៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៦៥