អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

home navigate_next ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន navigate_next ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១០ កក្កដា ២០២០  ម៉ោង១៥:០០:០០) 

PPWSA
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៥.៦០០ ៥.៦២០ ២០ ០,៣៦ ៥.៦០០ ៥.៦២០ ៥.៦០០ ១៤.៣០៥ ៨០.១១១.១០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១០/០៧/២០២០ ៥.៦២០ ២០ ១៤.៣០៥ ៨០.១១១.១០០ ៥.៦០០ ៥.៦២០ ៥.៦០០ ៤៨៨.៧៨៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៩/០៧/២០២០ ៥.៦០០ ៥.៥១១ ៣០.៧៧៤.៦២០ ៥.៦០០ ៥.៦២០ ៥.៥០០ ៤៨៧.០៥០ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៨/០៧/២០២០ ៥.៦០០ ៦៩៥ ៣.៨៤៤.០៨០ ៥.៦០០ ៥.៦៨០ ៥.៥២០ ៤៨៧.០៥០ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៧/០៧/២០២០ ៥.៦០០ ៦០ ៣៣៥ ១.៨៨៨.០០០ ៥.៦៦០ ៥.៦៦០ ៥.៦០០ ៤៨៧.០៥០ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៦/០៧/២០២០ ៥.៦៦០ ២០ ១២.០៧៥ ៦៦.៧០០.៥០០ ៥.៦០០ ៥.៦៨០ ៥.៥០០ ៤៩២.២៦៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៣/០៧/២០២០ ៥.៦៨០ ២០ ២.៨៣៦ ១៦.០០៦.៦៨០ ៥.៥៨០ ៥.៧០០ ៥.៥៨០ ៤៩៤.០០៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០២/០៧/២០២០ ៥.៦៦០ ៦.១៦០ ៣៤.៨៦៦.៤០០ ៥.៧០០ ៥.៧០០ ៥.៦៦០ ៤៩២.២៦៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០១/០៧/២០២០ ៥.៦៦០ ២០០ ១២.៦៥៥ ៧១.៧២៨.៤៦០ ៥.៧៤០ ៥.៨៨០ ៥.៥០០ ៤៩២.២៦៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
៣០/០៦/២០២០ ៥.៨៦០ ១៦០ ៤.៦៣០ ២៦.៨៣២.៣៤០ ៥.៨២០ ៥.៨៨០ ៥.៧២០ ៥០៩.៦៦៣ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៩/០៦/២០២០ ៥.៧០០ ១៦០ ១៩.២៦៦ ១១១.៦១៧.៣២០ ៥.៦២០ ៥.៩០០ ៥.៦២០ ៤៩៥.៧៤៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៦/០៦/២០២០ ៥.៥៤០ ៩០៥ ៥.០០២.៣០០ ៥.៥០០ ៥.៥៨០ ៥.៥០០ ៤៨១.៨៣១ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៥/០៦/២០២០ ៥.៥៤០ ២០ ៥០៣ ២.៨០៩.៨០០ ៥.៦០០ ៥.៦០០ ៥.៥៤០ ៤៨១.៨៣១ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៤/០៦/២០២០ ៥.៥៦០ ២.៧៨៦ ១៥.៣៧៩.៩០០ ៥.៥២០ ៥.៥៦០ ៥.៥២០ ៤៨៣.៥៧១ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៣/០៦/២០២០ ៥.៥៦០ ៧.០២៨ ៣៨.៦៦៦.៩២០ ៥.៤៨០ ៥.៦០០ ៥.៤៨០ ៤៨៣.៥៧១ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២២/០៦/២០២០ ៥.៥៦០ (SQ) ២០ ៥.៥៦០ ៥.៥៦០ ៤៨៣.៥៧១ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៩/០៦/២០២០ ៥.៥៨០ ៨០ ១.១១៨ ៦.១៩៩.៤០០ ៥.៥០០ ៥.៥៨០ ៥.៥០០ ៤៨៥.៣១០ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៧/០៦/២០២០ ៥.៥០០ ៨.៨៩១ ៤៨.៨៨៤.៣៤០ ៥.៥០០ ៥.៥០០ ៥.៤៨០ ៤៧៨.៣៥២ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៦/០៦/២០២០ ៥.៥០០ ១៣.៥៦៤ ៧៤.៦០៤.២០០ ៥.៥៨០ ៥.៥៨០ ៥.៤៨០ ៤៧៨.៣៥២ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៥/០៦/២០២០ ៥.៥០០ ៨០ ១.៧៥១ ៩.៧៣៨.៥៨០ ៥.៥៨០ ៥.៥៨០ ៥.៥០០ ៤៧៨.៣៥២ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១២/០៦/២០២០ ៥.៥៨០ ១.០៩០ ៦.០៨២.៥៨០ ៥.៦០០ ៥.៦០០ ៥.៥៨០ ៤៨៥.៣១០ ៨៦.៩៧៣.១៦២

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៦៥៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.០០០