»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៩ សីហា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPWSA
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៥.៩៦០ ៦.០០០ ៤០ ០,៦៧ ៦.០០០ ៦.០៤០ ៥.៩៦០ ១.៣១០ ៧.៨៥៦.០២០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៩/០៨/២០១៩ ៦.០០០ ៤០ ១.៣១០ ៧.៨៥៦.០២០ ៦.០០០ ៦.០៤០ ៥.៩៦០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៦/០៨/២០១៩ ៥.៩៦០ ២០ ១៨.៧៣២ ១១១.៧៤៤.៧២០ ៥.៩៦០ ៦.២០០ ៥.៩៦០ ៥១៨.៣៦០ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៥/០៨/២០១៩ ៥.៩៨០ ៨០ ៣.៧៦៥ ២២.៥៦០.០០០ ៦.០០០ ៦.១០០ ៥.៩៨០ ៥២០.១០០ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៤/០៨/២០១៩ ៦.០៦០ ២០ ៦៦៣ ៤.០២៦.៥៨០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០២០ ៥២៧.០៥៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៣/០៨/២០១៩ ៦.០៤០ ១.០២៧ ៦.១៩៣.១៤០ ៦.០៨០ ៦.១០០ ៥.៩៨០ ៥២៥.៣១៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១២/០៨/២០១៩ ៦.០៤០ ១.១៩០ ៧.១៧៣.៦០០ ៥.៩៨០ ៦.០៨០ ៥.៩៨០ ៥២៥.៣១៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៩/០៨/២០១៩ ៦.០៤០ ២០ ១០ ៦០.៤០០ ៦.០៤០ ៦.០៤០ ៦.០៤០ ៥២៥.៣១៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៨/០៨/២០១៩ ៦.០២០ ៦.០២០ ៦.០២០ ៥២៣.៥៧៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៧/០៨/២០១៩ ៦.០២០ ២០ ៩.៣១២ ៥៦.០៩៩.៧៨០ ៦.០៤០ ៦.០៤០ ៥.៩៨០ ៥២៣.៥៧៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៦/០៨/២០១៩ ៦.០៤០ ២០ ៣.០១០ ១៨.០៨១.៧០០ ៥.៩៨០ ៦.០៤០ ៥.៩៨០ ៥២៥.៣១៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៥/០៨/២០១៩ ៦.០៦០ ៦.០៦០ ៦.០៦០ ៥២៧.០៥៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០២/០៨/២០១៩ ៦.០៦០ ១៩៤ ១.១៧៩.៦៤០ ៦.១០០ ៦.១០០ ៦.០៦០ ៥២៧.០៥៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០១/០៨/២០១៩ ៦.០៦០ ២០ ២.១៦៥ ១៣.១២៣.៨៦០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០៤០ ៥២៧.០៥៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
៣១/០៧/២០១៩ ៦.០៤០ ២០ ១២.០៨០ ៦.០៤០ ៦.០៤០ ៦.០៤០ ៥២៥.៣១៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
៣០/០៧/២០១៩ ៦.០២០ ៤០ ៦០៨ ៣.៦៩២.៤៨០ ៦.១០០ ៦.១០០ ៦.០២០ ៥២៣.៥៧៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៩/០៧/២០១៩ ៦.០៦០ ៤០ ៨០៧ ៤.៩០៩.១០០ ៦.១០០ ៦.១០០ ៦.០៦០ ៥២៧.០៥៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៦/០៧/២០១៩ ៦.១០០ ៨០ ៦.៦៤៩ ៤០.០៣២.៩០០ ៦.០៤០ ៦.១០០ ៦.០០០ ៥៣០.៥៣៦ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៥/០៧/២០១៩ ៦.០២០ ៤០ ១.០៦២ ៦.៤០៣.៨៦០ ៦.០៤០ ៦.០៤០ ៦.០២០ ៥២៣.៥៧៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៤/០៧/២០១៩ ៦.០៦០ ៤៤០ ២.៦៦៦.៤០០ ៦.០៦០ ៦.០៦០ ៦.០៦០ ៥២៧.០៥៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៣/០៧/២០១៩ ៦.០៦០ ២០ ៣.១០៦ ១៨.៤៣៨.០៨០ ៦.០៦០ ៦.០៦០ ៥.៧០០ ៥២៧.០៥៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៤១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.៤៥៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៥០