»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (១៩ កក្កដា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៦១៥,៩៦ ៦១៧,៩៥ ១,៩៩ ០,៣២ ៦១៥,៩៦ ៦១៧,៩៥ ៦១៥,៧៧ ៤.៧៨១ ៥៦.៩៥៤.០៦០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
១៩/០៧/២០១៩ ៦១៧,៩៥ ១,៩៩ ០,៣២ ៤.៧៨១ ៥៦.៩៥៤.០៦០ ៦១៥,៩៦ ៦១៧,៩៥ ៦១៥,៧៧
១៨/០៧/២០១៩ ៦១៥,៩៦ ១.៣៥៩ ១១.៤៩៧.១៧០ ៦១៥,៩៦ ៦១៦,៤២ ៦១៥,៤៩
១៧/០៧/២០១៩ ៦១៥,៩៦ ៤,៥៤ ០,៧៣ ៦.២១៥ ៦២.២៦៦.៦៩០ ៦២០,៥ ៦២០,៥ ៦១៤,៩១
១៦/០៧/២០១៩ ៦២០,៥ ១,៧៩ ០,២៩ ៨៩៣ ៥.២៦៣.០៦០ ៦២១,៨២ ៦២១,៨២ ៦២០,៥
១៥/០៧/២០១៩ ៦២២,២៩ ១១,០៨ ១,៨១ ២.៤៧៣ ២៦.៤៨១.០០០ ៦១១,២១ ៦២២,២៩ ៦១១,២១
១២/០៧/២០១៩ ៦១១,២១ ៦,៥៩ ១,០៧ ២.៤៣៩ ១៩.១២៥.២២០ ៦១៧,៨ ៦១៩,២៣ ៦១១,២១
១១/០៧/២០១៩ ៦១៧,៨ ៤,៣២ ០,៦៩ ៥.៨៩១ ៣៣.៧៣៦.០៧០ ៦២៩,៩៩ ៦២៩,៩៩ ៦១៧,៨
១០/០៧/២០១៩ ៦២២,១២ ៥,៥៨ ០,៩១ ៦.១៥២ ៥៤.៤៦៤.១៧០ ៦៣០,៥១ ៦៣០,៩៨ ៦១៧,០១
០៩/០៧/២០១៩ ៦១៦,៥៤ ២,៧៣ ០,៤៤ ១.៤៦៦ ៨.៦២២.១៥០ ៦១៩,២៧ ៦១៩,២៧ ៦១៦,៥១
០៨/០៧/២០១៩ ៦១៩,២៧ ៦,៣២ ១,០៣ ១.៣០៧ ១២.១០៩.៥៣០ ៦១២,៩៥ ៦១៩,២៧ ៦០០,៦៤
០៥/០៧/២០១៩ ៦១២,៩៥ ១៤,១៣ ២,២៥ ២០៨.៩៤៩ ២.០៧៥.៨៥៥.៧១០ ៦២៧,០៨ ៦២៨,៩៦ ៦០៦,០៥
០៤/០៧/២០១៩ ៦២៧,០៨ ៨,៧៦ ១,៤២ ១០.៨៩២ ៥៧.៧៨៤.៤៩០ ៦២៣,០៥ ៦៣២,៣៦ ៦២២,៩៨
០៣/០៧/២០១៩ ៦១៨,៣២ ១៨,៦៣ ៣,១១ ១.០០៧ ៨.៧៤៧.០០០ ៥៩៩,៦៩ ៦១៨,៣២ ៥៩៨,០១
០២/០៧/២០១៩ ៥៩៩,៦៩ ១៨,១៨ ២,៩៤ ៩.៤២៧ ៨៩.៤៩៩.៦៦០ ៦១៧,៨៧ ៦១៨,៣២ ៥៩៨,២៨
០១/០៧/២០១៩ ៦១៧,៨៧ ១,៤ ០,២៣ ១១.៧៧៦ ៧៥.២៤៦.៣៤០ ៦២៧,១៩ ៦២៧,១៩ ៦១៧,៨៧
២៨/០៦/២០១៩ ៦១៩,២៧ ៥,៦ ០,៩១ ៣.៤៨៥ ១០.៦៨៧.៦៤០ ៦១៣,៦៧ ៦២០,៣៦ ៦១៣,៦៧
២៧/០៦/២០១៩ ៦១៣,៦៧ ២,១៧ ០,៣៥ ៥.៣៣៣ ៣៧.០៥៨.៧០០ ៦១១,៥ ៦១៤,៩១ ៦០៩,៧៧
២៦/០៦/២០១៩ ៦១១,៥ ២,៦ ០,៤២ ១០.៥៩២ ៧៣.២៣៧.៤០០ ៦១៥,០៧ ៦១៧,៨២ ៦០៨,២៩
២៥/០៦/២០១៩ ៦១៤,១ ៣,០៥ ០,៥ ៥.៩៦៨ ៣៥.៥២២.៦៤០ ៦១២,៩៤ ៦១៤,១ ៦១២,៩៤
២៤/០៦/២០១៩ ៦១១,០៥ ១,២ ០,២ ២.៥៧៤ ៩.៣០៦.៣៤០ ៦១២,៧២ ៦១២,៧២ ៦១១,០៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៥៩៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៣៩