អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (១៨ វិច្ឆិកា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៧៧៨,២៧ ៧៧៨,៦៩ ០,៤២ ០,០៥ ៧៧៨,០២ ៧៨០,៤៥ ៧៧៥,៨៣ ៦.៥៨៨ ៤៧.៤០២.៤៨០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
១៨/១១/២០១៩ ៧៧៨,៦៩ ០,៤២ ០,០៥ ៦.៥៨៨ ៤៧.៤០២.៤៨០ ៧៧៨,០២ ៧៨០,៤៥ ៧៧៥,៨៣
១៥/១១/២០១៩ ៧៧៨,២៧ ៥,៧៤ ០,៧៣ ១២.៦៤០ ១៣៨.៩១៣.៧៤០ ៧៦៧,៧ ៧៨០,៥៩ ៧៦៧,៧
១៤/១១/២០១៩ ៧៨៤,០១ ៥,៣៧ ០,៦៨ ៥.៩៣៥ ៨៣.៤២៩.៩១០ ៨០០,៥៨ ៨០០,៥៨ ៧៧៨,១២
០៨/១១/២០១៩ ៧៨៩,៣៨ ១,៧១ ០,២២ ៨.៩៧២ ១២០.០៦០.៥៦០ ៧៩១,០៩ ៧៩១,៧៩ ៧៧៧,៨២
០៧/១១/២០១៩ ៧៩១,០៩ ៦,១៤ ០,៧៧ ១១.២៧៦ ១០៣.៤៨៥.១៥០ ៧៩៨,៨១ ៧៩៨,៩២ ៧៧៧,៦៤
០៦/១១/២០១៩ ៧៩៧,២៣ ៣,០៤ ០,៣៨ ៧.២១៩ ៥៣.២០៥.០៧០ ៧៩៨,៣៧ ៧៩៩,៥៣ ៧៩០,២៩
០៥/១១/២០១៩ ៧៩៤,១៩ ៨,៧៣ ១,០៩ ១២.៨២១ ៨០.៥៧៤.១២០ ៨០២,៧១ ៨០២,៧១ ៧៨២,៨៥
០៤/១១/២០១៩ ៨០២,៩២ ៤,៧៩ ០,៦ ៣.៨៩៤ ៣៨.៦៦៤.៩១០ ៧៩១,៩៣ ៨១៥,២២ ៧៨៩,០២
០១/១១/២០១៩ ៧៩៨,១៣ ៤,៩ ០,៦២ ៨.៨៦៤ ៩៥.៥៥៧.៨៧០ ៧៩២,៦៥ ៧៩៨,១៣ ៧៨៣,០៨
៣១/១០/២០១៩ ៧៩៣,២៣ ១១,៥២ ១,៤៧ ៩.៥០០ ៧៧.៧៨៣.៥៨០ ៧៩៥,៩៩ ៧៩៦,៩៧ ៧៧៧,៥៦
៣០/១០/២០១៩ ៧៨១,៧១ ៣,០១ ០,៣៨ ១៣.៣១២ ១៣៧.០៦៣.៦៥០ ៨០៥,១៤ ៨០៥,១៤ ៧៨១,៧១
២៨/១០/២០១៩ ៧៨៤,៧២ ២៨,៤៤ ៣,៥ ៣០.៥៧៨ ៣០២.០៨៦.៥៣០ ៨៤១ ៨៤១,០៥ ៧៨៣,៤១
២៥/១០/២០១៩ ៨១៣,១៦ ២,៨៥ ០,៣៥ ១៨.៦៤៧ ១០៦.៩៧០.០២០ ៨១៦,៤៦ ៨២១,១២ ៧៩៦,៤១
២៤/១០/២០១៩ ៨១៦,០១ ០,៤៩ ៦.៤១៩ ៦៣.១៨៨.៦៧០ ៨២០,២៣ ៨២០,៨៦ ៨០៣,០៧
២២/១០/២០១៩ ៨២០,០១ ៥,១ ០,៦៣ ៤.៤២១ ៦៥.៩៤៣.៤២០ ៨៣១,៦៩ ៨៣២,១៦ ៨១០,៥៧
២១/១០/២០១៩ ៨១៤,៩១ ១៧,៩៤ ២,១៥ ៩.៨១៧ ១១២.៨៧៥.៤៧០ ៨៥៣,៥៩ ៨៥៣,៥៩ ៨១៤,៩១
១៨/១០/២០១៩ ៨៣២,៨៥ ២០,០៦ ២,៣៥ ១៦.៧៨៩ ៣៣៩.៥៥០.៦៧០ ៨៥២,៩១ ៨៦២,៤៥ ៨១០,៥៩
១៧/១០/២០១៩ ៨៥២,៩១ ៨,៤១ ៧.១៥៨ ៨៥.៧៥២.៣៦០ ៨៤៤,៥ ៨៥៣,៣៦ ៨៤៤,៥
១៦/១០/២០១៩ ៨៤៤,៥ ១៥,៧៤ ១,៨៣ ១៩.៤៤០ ១១៣.៩០៨.៤៥០ ៨១៣,៦៧ ៨៥២,៥៣ ៨១២,២៥
១៤/១០/២០១៩ ៨៦០,២៤ ៧,០៧ ០,៨៣ ១១.៤៣៤ ៥៩.៨៣២.១៤០ ៨៥៧,១៤ ៨៦០,២៤ ៨៥៥,៤៦

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ២៤៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.០៤៤