»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (២៣ កញ្ញា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៨៤៤,៤៧ ៨៥៨,១១ ១៣,៦៤ ១,៦២ ៨៤៤,៤៧ ៨៦៤,០៤ ៨៤៤,៤៧ ១៣.០៣៦ ១៧០.០០០.០៩០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
២៣/០៩/២០១៩ ៨៥៨,១១ ១៣,៦៤ ១,៦២ ១៣.០៣៦ ១៧០.០០០.០៩០ ៨៤៤,៤៧ ៨៦៤,០៤ ៨៤៤,៤៧
២០/០៩/២០១៩ ៨៤៤,៤៧ ១,៣៦ ០,១៦ ៩.៩៧៩ ១៥៣.៣៦៧.៤៥០ ៨៥៧,៨ ៨៥៧,៨ ៨៣៨,៩៨
១៩/០៩/២០១៩ ៨៤៣,១១ ២៤,៨១ ៣,០៣ ១៦.១៨៩ ១៩២.៤៩៦.៨៣០ ៨១៩,៣៥ ៨៤៥,០៥ ៨១៩,៣៥
១៨/០៩/២០១៩ ៨១៨,៣ ៣,១៦ ០,៣៩ ២២.៩៤៣ ២៤៦.៤០៧.៣៧០ ៨១៤,៧ ៨២៥,៩៣ ៨០៥,៨៨
១៧/០៩/២០១៩ ៨១៥,១៤ ៥២,០២ ៦,៨២ ៣២.៦៥៧ ៣៨១.៨៦៤.៣៣០ ៧៧៧,៩៩ ៨១៥,១៤ ៧៧២,២៦
១៦/០៩/២០១៩ ៧៦៣,១២ ៤៨,៦៤ ៦,៨១ ១៧.៤៩៨ ១៦១.៤០៧.៩២០ ៧៦៥,៣ ៧៦៥,៣ ៧១៨,៤៥
១៣/០៩/២០១៩ ៧១៤,៤៨ ១២,០៣ ១,៧១ ២.៤៦៩ ២០.៩០៥.០៥០ ៧០២,៤៥ ៧២១,២២ ៧០២,២៦
១២/០៩/២០១៩ ៧០២,៤៥ ៧,៩៨ ១,១៥ ៩.៨៣៩ ៦៩.៧២៨.៣៦០ ៦៩៤,៤៧ ៧០៤,៣៩ ៦៩០,៥១
១១/០៩/២០១៩ ៦៩៤,៤៧ ១៨,៩៣ ២,៨ ១៩.៧២២ ១៥៩.៨៤០.០៤០ ៦៧៥,៧៥ ៦៩៥,៧៤ ៦៧៥,៧៥
១០/០៩/២០១៩ ៦៧៥,៥៤ ០,៥២ ០,០៨ ៧.៦០១ ៧៥.៦៧៥.៣២០ ៦៧៥,៧ ៦៧៥,៧ ៦៧១,១៩
០៩/០៩/២០១៩ ៦៧៦,០៦ ០,៤៧ ០,០៧ ១៧.៧២១ ១២៣.៦៤៤.២២០ ៦៦១,៦១ ៦៧៦,០៦ ៦៦១,៤៧
០៦/០៩/២០១៩ ៦៧៥,៥៩ ៨,៣៥ ១,២៥ ៧.៥២៦ ៧៥.៣៧៧.៨៤០ ៦៦៧,២៤ ៦៧៥,៥៩ ៦៦៧,១៥
០៥/០៩/២០១៩ ៦៦៧,២៤ ៤,៦៥ ០,៧ ១០.៨៤៦ ៧៩.៥៦២.៣៤០ ៦៦៣,០៥ ៦៦៧,៧១ ៦៦៣,០៥
០៤/០៩/២០១៩ ៦៦២,៥៩ ៦,១៧ ០,៩៤ ៧.១៥៣ ៥០.១៧៥.៣០០ ៦៥៦,៤២ ៦៦៣,១៦ ៦៥៦,៤២
០៣/០៩/២០១៩ ៦៥៦,៤២ ០,៧ ០,១១ ៨.២៣៣ ៦៣.៣៣៧.៥៧០ ៦៥៥,៧២ ៦៦១,៨៨ ៦៤៧,០៨
០២/០៩/២០១៩ ៦៥៥,៧២ ៨,៨៤ ១,៣៧ ៥.៥១២ ៣៣.៣៩២.៦១០ ៦៧៩,៩៥ ៦៧៩,៩៥ ៦៥៥,៧២
៣០/០៨/២០១៩ ៦៤៦,៨៨ ២,១៩ ០,៣៤ ២៨.៨៥២ ២១១.៣៩១.៥១០ ៦៤៤,៦៩ ៦៥១,៤៣ ៦៤៤,៣
២៩/០៨/២០១៩ ៦៤៤,៦៩ ១,៣៧ ០,២១ ២៥.៧៣២ ១៧៦.៤៣៨.៣១០ ៦៤៣,៨៨ ៦៤៩,៦៧ ៦៤៣,៣២
២៨/០៨/២០១៩ ៦៤៣,៣២ ២,៩៩ ០,៤៦ ១១.១៨៣ ៨៦.៨៨៩.៨៧០ ៦៤៦,៥៤ ៦៤៦,៥៤ ៦៤៣,៣២
២៧/០៨/២០១៩ ៦៤៦,៣១ ២,៧៩ ០,៤៣ ៤.១០១ ២៤.៨៥២.៩៩០ ៦៤៤,៥៩ ៦៤៦,៩៣ ៦៤៣,៥៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.១៣៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.២០៥