»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (១៩ សីហា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៦៣៣,៨១ ៦៤២,៦៩ ៨,៨៨ ១,៤ ៦៣៣,៨១ ៦៤៣,៤២ ៦៣៣,៨១ ១២.៧៣១ ៥០.៧១០.៤៤០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
១៩/០៨/២០១៩ ៦៤២,៦៩ ៨,៨៨ ១,៤ ១២.៧៣១ ៥០.៧១០.៤៤០ ៦៣៣,៨១ ៦៤៣,៤២ ៦៣៣,៨១
១៦/០៨/២០១៩ ៦៣៣,៨១ ១,៥៩ ០,២៥ ១៩.៣៣២ ១១៧.៦០៧.៥០០ ៦៤៤,៤៣ ៦៤៤,៤៣ ៦៣៣,៨១
១៥/០៨/២០១៩ ៦៣៥,៤ ៥,៦៦ ០,៨៨ ៦.៤៩៨ ៣៩.៦៣០.៣៤០ ៦៣៨,៧៣ ៦៣៨,៧៣ ៦២១,២៧
១៤/០៨/២០១៩ ៦៤១,០៦ ២,៩៥ ០,៤៦ ៦.៧៦៥ ៥៤.១០៥.៤០០ ៦៤៣,៥៤ ៦៤៤,៤៨ ៦៤០,១២
១៣/០៨/២០១៩ ៦៤៤,០១ ៣,១៧ ០,៤៩ ២.០៣២ ១៣.៨៨១.០៩០ ៦៤៦,៧៤ ៦៤៨,១៦ ៦៤២,៥៩
១២/០៨/២០១៩ ៦៤៧,១៨ ២៣,៥៩ ៣,៧៨ ៣.៧៤៤ ២៥.៧៤៧.៥០០ ៦២២,១៧ ៦៦០,២ ៦២២,១៧
០៩/០៨/២០១៩ ៦២៣,៥៩ ១,១៣ ០,១៨ ៣៣៩ ១.៧០៩.០៨០ ៦២៤,៧២ ៦២៤,៧២ ៦២១,២៤
០៨/០៨/២០១៩ ៦២៤,៧២ ១,៩៦ ០,៣១ ១៣.១៥០ ៥៩.៩២៣.៧៦០ ៦២២,៧៦ ៦២៥,៦៤ ៦១៧,៩៩
០៧/០៨/២០១៩ ៦២២,៧៦ ១,៣៥ ០,២២ ៣១.០៥៦ ២៤៩.៤៩១.៨១០ ៦៣៣,០៥ ៦៣៣,០៥ ៦២២,៧៦
០៦/០៨/២០១៩ ៦២១,៤១ ០,៤៧ ០,០៨ ៤.០១២ ២៨.៤១៤.៤១០ ៦១៩,៩៩ ៦២១,៤១ ៦១៩,៩៩
០៥/០៨/២០១៩ ៦២១,៨៨ ០,១១ ០,០២ ៥៤៩ ៥.០២០.៧០០ ៦២១,៧៧ ៦៣១,២ ៦២១,៧៧
០២/០៨/២០១៩ ៦២១,៧៧ ៧,៥៤ ១,២ ៥៩១ ៦.៦៥៩.១២០ ៦៣០,២៥ ៦៣០,២៥ ៦២០,១២
០១/០៨/២០១៩ ៦២៩,៣១ ៧,៩ ១,២៧ ៧.៣៩១ ៤៣.៤៦៩.៣៥០ ៦២១,៤១ ៦៣០,៤៣ ៦២១,២១
៣១/០៧/២០១៩ ៦២១,៤១ ០,២១ ០,០៣ ៤.៥១៨ ១៤.៨៩៨.៦២០ ៦២១,៦២ ៦២៣,៨ ៦២១,៤១
៣០/០៧/២០១៩ ៦២១,៦២ ០,៦ ០,១ ៥.៧១៦ ៥០.៩០៦.៩៦០ ៦២៣,១៦ ៦២៤,៣៥ ៦១៨,៣៦
២៩/០៧/២០១៩ ៦២២,២២ ០,៨៣ ០,១៣ ១.៩៥៦ ៩.០៩០.៣១០ ៦២៣,០៥ ៦២៩,៥ ៦២២,២២
២៦/០៧/២០១៩ ៦២៣,០៥ ៥,២៩ ០,៨៦ ៨.៧៧៤ ៥៤.៦៥៩.៧៦០ ៦១៧,៧៦ ៦២៣,០៥ ៦១៧,៣២
២៥/០៧/២០១៩ ៦១៧,៧៦ ១,០៤ ០,១៧ ៤.៨២០ ២៩.០៥៥.៤២០ ៦១៦,៧២ ៦១៨,៣១ ៦១៦,៧២
២៤/០៧/២០១៩ ៦១៦,៧២ ១,០៤ ០,១៧ ៩.៣២២ ១០៥.៦៥៨.៤៨០ ៦១៩,៥៨ ៦១៩,៥៨ ៦១៦,៧២
២៣/០៧/២០១៩ ៦១៥,៦៨ ១,៨ ០,២៩ ៩.១៧៥ ៥៦.៩១៧.១០០ ៦១៧,៤៨ ៦១៧,៩៥ ៦០៨,៣

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.៣៤៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៥០