»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (១៥ កុម្ភៈ ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

សន្ទស្សន៍បិទម្សិលមិញ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៥៩៣,១៨ ៥៩១,២៩ ១,៨៩ ០,៣២ ៥៩០,២៦ ៥៩៦,៩៦ ៥៩០,២៤ ៧.០៦៥ ៤២.៨៣៦.១៨០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
១៥/០២/២០១៩ ៥៩១,២៩ ១,៨៩ ០,៣២ ៧.០៦៥ ៤២.៨៣៦.១៨០ ៥៩០,២៦ ៥៩៦,៩៦ ៥៩០,២៤
១៤/០២/២០១៩ ៥៩៣,១៨ ១៨,១៩ ២,៩៨ ១៩.៧៤១ ១៣៤.៩៣៨.៤៤០ ៦១៣,៥២ ៦១៣,៩៩ ៥៩៣,១៨
១២/០២/២០១៩ ៦១៣,៩៦ ១៩,០១ ១២.០៤៥ ៤៦.៦២០.៤០០ ៦៣២,៩៧ ៦៣៤,៨៦ ៦១៣,៩
១១/០២/២០១៩ ៦៣២,៩៧ ៩,១៤ ១,៤៧ ១៥.៨៩៥ ១២៣.០៣៩.០៤០ ៦៤៧,៦៥ ៦៤៧,៦៥ ៦៣២,៩៧
០៨/០២/២០១៩ ៦២៣,៨៣ ៩,៥៥ ១,៥៥ ២៦.៨៥៣ ២០១.៦៨៨.២៦០ ៦២៩,៩៥ ៦២៩,៩៥ ៦០៧,៩៤
០៧/០២/២០១៩ ៦១៤,២៨ ៣៧,៥៤ ៦,៥១ ២៧.៩៥៩ ២០១.១៩៤.៥៧០ ៦០៩,៧១ ៦១៦,០២ ៥៧៩,៥៧
០៦/០២/២០១៩ ៥៧៦,៧៤ ៣០,២៣ ៥,៥៣ ៦.៩០៦ ៣៦.១៤៨.៨៤០ ៥៣៨,៨២ ៥៧៧,៥២ ៥៣៨,៧
០៥/០២/២០១៩ ៥៤៦,៥១ ២៨,៤២ ៥,៤៩ ១១.២៣៣ ៦៤.៥០៥.៨២០ ៥១៨,០៩ ៥៤៩,៧៤ ៥១៨,០៩
០៤/០២/២០១៩ ៥១៨,០៩ ៣៨,៥៤ ៦,៩២ ១៩.៩៧៤ ១១៤.៥៣៣.៩៤០ ៥៥២,៣ ៥៥២,៣ ៥១៦,៧៣
០១/០២/២០១៩ ៥៥៦,៦៣ ៣០,២៥ ៥,១៥ ១៨.៨៨៨ ១២៥.២៣៥.១៦០ ៥៦៤,៧២ ៥៦៤,៧២ ៥៤៦,០៩
៣១/០១/២០១៩ ៥៨៦,៨៨ ៤៧,៧២ ៧,៥២ ១៨.៤៤២ ១២៤.៣៤៤.១៨០ ៦៣២,០៥ ៦៣៦,៧៧ ៥៨៦,៨៨
៣០/០១/២០១៩ ៦៣៤,៦ ៣៣,៥៥ ៥,០២ ៣៦.០២៨ ២៤៧.១៧៩.១៨០ ៦៧៣ ៦៧៣,៥៦ ៦២៥,៥៣
២៩/០១/២០១៩ ៦៦៨,១៥ ៣,៥ ០,៥២ ៤៥.៣៧៩ ២២៨.៩៧២.២៣០ ៦៨១,១៥ ៦៨១,៦៦ ៦៦៥,០៥
២៨/០១/២០១៩ ៦៧១,៦៥ ១៥,១៩ ២,៣១ ៦៣.៤៨០ ៣៨៨.៧៣១.៥៦០ ៦៦០,៧៧ ៦៨០,៩៨ ៦៤៣,៩២
២៥/០១/២០១៩ ៦៥៦,៤៦ ១៦,៦៥ ២,៦ ៣៨.៥៣៣ ៣២០.០៥៥.២៨០ ៦៤៩,២៥ ៦៥៨,៨ ៦៤៨,៧៨
២៤/០១/២០១៩ ៦៣៩,៨១ ១៤,៣៨ ២,៣ ៣៤.២៤៧ ២៦៨.៣៩១.៥៨០ ៦២៥,៨ ៦៤៨,២៩ ៦២៥,៨
២៣/០១/២០១៩ ៦២៥,៤៣ ២៨,៤៥ ៤,៧៧ ៣១.៤៧៧ ២៧២.០៥២.៧៨០ ៦១៧,៨៤ ៦២៥,៤៣ ៦១១,៨៨
២២/០១/២០១៩ ៥៩៦,៩៨ ១៤,២១ ២,៤៤ ២៧.៨៩៧ ២៧៦.២៧៣.៤៨០ ៥៩១,៤៩ ៥៩៩,៩១ ៥៩០,៤៥
២១/០១/២០១៩ ៥៨២,៧៧ ០,០៥ ០,០១ ២១.៤២៧ ៩៩.០៣៧.៩៨០ ៥៧៩,៩ ៥៨២,៧៧ ៥៦៣,៥៤
១៨/០១/២០១៩ ៥៨២,៨២ ៨,៥៦ ១,៤៩ ៧៥.០១១ ៤៦៤.៤២៥.៥០០ ៥៨០,១៧ ៥៨៤,៤៣ ៥៦៨,១៣

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.០៨៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៩០