»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៩ មីនា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPSP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២.៩០០ ២.៩៣០ ៣០ ១,០៣ ១២.៧០០ ២.៩៤០ ២.៩២០ ២.៦២៦ ៧.៧១៧.០៣០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៩/០៣/២០១៩ ២.៩៣០ ៣០ ២.៦២៦ ៧.៧១៧.០៣០ ២.៩២០ ២.៩៤០ ២.៩២០ ២១០.៥៩៤ ៧១.៨៧៥.០០០
១៨/០៣/២០១៩ ២.៩០០ ១០ ២៩.០០០ ២.៩០០ ២.៩០០ ២.៩០០ ២០៨.៤៣៨ ៧១.៨៧៥.០០០
១៥/០៣/២០១៩ ២.៩០០ ២៥០ ៧២៧.០០០ ២.៩៤០ ២.៩៤០ ២.៩០០ ២០៨.៤៣៨ ៧១.៨៧៥.០០០
១៤/០៣/២០១៩ ២.៩០០ ៣០ ៤៥៧ ១.៣២៥.៣០០ ២.៩០០ ២.៩០០ ២.៩០០ ២០៨.៤៣៨ ៧១.៨៧៥.០០០
១៣/០៣/២០១៩ ២.៩៣០ ១០ ១.០៦៨ ៣.១៣៤.៦៣០ ២.៩៣០ ២.៩៤០ ២.៩៣០ ២១០.៥៩៤ ៧១.៨៧៥.០០០
១២/០៣/២០១៩ ២.៩៤០ ៤០ ១.១០០ ៣.១៤៩.០០០ ២.៨០០ ២.៩៤០ ២.៨០០ ២១១.៣១២ ៧១.៨៧៥.០០០
១១/០៣/២០១៩ ២.៩០០ ១០ ១០០ ២៩០.០០០ ២.៩០០ ២.៩០០ ២.៩០០ ២០៨.៤៣៨ ៧១.៨៧៥.០០០
០៧/០៣/២០១៩ ២.៩១០ ៣០ ៥.២០០ ១៥.២៨២.០០០ ២.៩៤០ ២.៩៤០ ២.៩១០ ២០៩.១៥៦ ៧១.៨៧៥.០០០
០៦/០៣/២០១៩ ២.៩៤០ ១០ ១.៧៦០ ៥.១៧០.៤០០ ២.៩៤០ ២.៩៤០ ២.៩០០ ២១១.៣១២ ៧១.៨៧៥.០០០
០៥/០៣/២០១៩ ២.៩៥០ ១.០៥០ ៣.០៨៣.២៩០ ២.៩៥០ ២.៩៥០ ២.៩០០ ២១២.០៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
០៤/០៣/២០១៩ ២.៩៥០ ១០ ១.៧១៧ ៥.០៧៧.៤៥០ ២.៩៦០ ២.៩៦០ ២.៩៥០ ២១២.០៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
០១/០៣/២០១៩ ២.៩៦០ ២.៨៧០ ៨.៤៩៥.២០០ ២.៩៦០ ២.៩៦០ ២.៩៦០ ២១២.៧៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
២៨/០២/២០១៩ ២.៩៦០ ២.៩៦០ ២.៩៦០ ២១២.៧៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
២៧/០២/២០១៩ ២.៩៦០ ២១៣ ៦២៩.១៥០ ២.៩៥០ ២.៩៦០ ២.៩៥០ ២១២.៧៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
២៦/០២/២០១៩ ២.៩៦០ ១.៨៣៩ ៥.៤៣១.៦១០ ២.៩៦០ ២.៩៦០ ២.៩៥០ ២១២.៧៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
២៥/០២/២០១៩ ២.៩៦០ ១០០ ២៩៦.០០០ ២.៩៦០ ២.៩៦០ ២.៩៦០ ២១២.៧៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
២២/០២/២០១៩ ២.៩៦០ ៣.៤៣៤ ១០.១៣៧.៧៤០ ២.៩២០ ២.៩៦០ ២.៩០០ ២១២.៧៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
២១/០២/២០១៩ ២.៩៦០ ៨៥១ ២.៥០៤.១៤០ ២.៩៦០ ២.៩៦០ ២.៩១០ ២១២.៧៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
២០/០២/២០១៩ ២.៩៦០ ២៦៨ ៧៩៣.២៨០ ២.៩៦០ ២.៩៦០ ២.៩៦០ ២១២.៧៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
១៨/០២/២០១៩ ២.៩៦០ ២០ ១.២៥៣ ៣.៧០៨.៨៨០ ២.៩៦០ ២.៩៦០ ២.៩៦០ ២១២.៧៥០ ៧១.៨៧៥.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២០    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.០៩៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.០៧៧