អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

home navigate_next ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន navigate_next ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៤ សីហា ២០២០  ម៉ោង១៥:០០:០០) 

GTI
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៣.៣៥០ ៣.៣០០ ៥០ ១,៤៩ ៣.៣០០ ៣.៣០០ ៣.៣០០ ៧៥ ២៤៧.៥០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៤/០៨/២០២០ ៣.៣០០ ៥០ ៧៥ ២៤៧.៥០០ ៣.៣០០ ៣.៣០០ ៣.៣០០ ១៣២.០០០ ៤០.០០០.០០០
១៣/០៨/២០២០ ៣.៣៥០ ៣០០ ៣.៣៥០ ៣.៣៥០ ៣.៣៥០ ៣.៣៥០ ១៣៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
១២/០៨/២០២០ ៣.០៥០ ៣១០ ១៣៣ ៤១០.២៥០ ៣.០៣០ ៣.៥៤០ ៣.០៣០ ១២២.០០០ ៤០.០០០.០០០
១១/០៨/២០២០ ៣.៣៦០ ២៨០ ១០ ៣៣.៦០០ ៣.៣៦០ ៣.៣៦០ ៣.៣៦០ ១៣៤.៤០០ ៤០.០០០.០០០
១០/០៨/២០២០ ៣.០៨០ ៣.០៨០ ៣.០៨០ ១២៣.២០០ ៤០.០០០.០០០
០៧/០៨/២០២០ ៣.០៨០ (SQ) ២០ ៣.០៨០ ៣.០៨០ ១២៣.២០០ ៤០.០០០.០០០
០៦/០៨/២០២០ ៣.០៦០ ៣.០៦០ ៣.០៦០ ១២២.៤០០ ៤០.០០០.០០០
០៥/០៨/២០២០ ៣.០៦០ ៣.០៦០ ៣.០៦០ ១២២.៤០០ ៤០.០០០.០០០
០៤/០៨/២០២០ ៣.០៦០ ៥៤៨ ១.៧៨៧.៦០០ ៣.២០០ ៣.៣៦០ ៣.០៦០ ១២២.៤០០ ៤០.០០០.០០០
០៣/០៨/២០២០ ៣.០៦០ ២៧០ ១៥៧ ៤៨០.៤២០ ៣.០៦០ ៣.០៦០ ៣.០៦០ ១២២.៤០០ ៤០.០០០.០០០
៣១/០៧/២០២០ ២.៧៩០ ៣១០ ១.២០២ ៣.៣៥៣.៥៨០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ២.៧៩០ ១១១.៦០០ ៤០.០០០.០០០
៣០/០៧/២០២០ ៣.១០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ១២៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៩/០៧/២០២០ ៣.១០០ ៤៧ ១៤៥.៧០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ១២៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៨/០៧/២០២០ ៣.១០០ ២០ ៦២.០០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ១២៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៧/០៧/២០២០ ៣.១០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ១២៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៤/០៧/២០២០ ៣.១០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ១២៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
២៣/០៧/២០២០ ៣.១០០ ១៥០ ១៥០ ៤៦៥.០០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ៣.១០០ ១២៤.០០០ ៤០.០០០.០០០
២២/០៧/២០២០ ៣.២៥០ ៣.២៥០ ៣.២៥០ ១៣០.០០០ ៤០.០០០.០០០
២១/០៧/២០២០ ៣.២៥០ ៣.២៥០ ៣.២៥០ ១៣០.០០០ ៤០.០០០.០០០
២០/០៧/២០២០ ៣.២៥០ ១០០ ៩៥០ ៣.០៨៧.៥០០ ៣.២៥០ ៣.២៥០ ៣.២៥០ ១៣០.០០០ ៤០.០០០.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៣២៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៧៧៤