អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១១ ធ្នូ ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PAS
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
១៩.៨៤០ ១៩.៨៦០ ២០ ០,១០ ១៩.៨៦០ ១៩.៣០០ ៨៩៦ ១៧.៤៩៥.៦៤០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១១/១២/២០១៩ ១៩.៨៦០ ២០ ៨៩៦ ១៧.៤៩៥.៦៤០ ១៩.៦៨០ ១៩.៨៦០ ១៩.៣០០ ១.៧០៣.៤៣១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៩/១២/២០១៩ ១៩.៨៤០ ៦០ ២៥៥ ៥.០៤៤.១០០ ១៩.៩០០ ១៩.៩០០ ១៩.២៤០ ១.៧០១.៧១៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៦/១២/២០១៩ ១៩.៩០០ ១០០ ២.៦៥២ ៥១.៣០០.១៤០ ១៩.៩៨០ ១៩.៩៨០ ១៩.០០០ ១.៧០៦.៨៦២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៥/១២/២០១៩ ២០.០០០ ១០០ ៨០ ១.៦០០.០០០ ២០.០០០ ២០.០០០ ២០.០០០ ១.៧១៥.៤៣៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៣/១២/២០១៩ ២០.១០០ ២០០ ៦០២ ១២.១០០.២០០ ២០.១០០ ២០.១០០ ២០.១០០ ១.៧២៤.០១៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០២/១២/២០១៩ ១៩.៩០០ ១០០ ២.១៨៩ ៤៣.៧៧៤.១៧០ ២០.០០០ ២០.០៥០ ១៩.៩០០ ១.៧០៦.៨៦២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៩/១១/២០១៩ ២០.០០០ ៣២៤ ៦.៤៨១.៤៥០ ២០.១០០ ២០.១៥០ ២០.០០០ ១.៧១៥.៤៣៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៨/១១/២០១៩ ២០.០០០ ២០០ ៣.៨១៤ ៧៦.៣០០.៧០០ ២០.៣០០ ២០.៣០០ ២០.០០០ ១.៧១៥.៤៣៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៨/១១/២០១៩ ២០.០០០ ២០០ ៣.៨១៤ ៧៦.៣០០.៧០០ ២០.៣០០ ២០.៣០០ ២០.០០០ ១.៧១៥.៤៣៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៧/១១/២០១៩ ២០.២០០ ១.១៧៧ ២៣.៦៥៧.២៥០ ២០.០០០ ២០.២០០ ២០.០០០ ១.៧៣២.៥៩៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៦/១១/២០១៩ ២០.២០០ ២០០ ១៦៥ ៣.៣១៨.១០០ ២០.០០០ ២០.២៥០ ២០.០០០ ១.៧៣២.៥៩៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៥/១១/២០១៩ ២០.០០០ ២៥០ ១.៣៦៦ ២៧.៥០០.៤៥០ ២០.៣៥០ ២០.៣៥០ ២០.០០០ ១.៧១៥.៤៣៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២២/១១/២០១៩ ២០.២៥០ ២៥០ ២៣០ ៤.៦០២.៥៥០ ២០.០០០ ២០.២៥០ ២០.០០០ ១.៧៣៦.៨៨២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២១/១១/២០១៩ ២០.០០០ ៣៥០ ៦៣៦ ១២.៧៣៤.៥០០ ២០.៥០០ ២០.៥០០ ២០.០០០ ១.៧១៥.៤៣៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២០/១១/២០១៩ ២០.៣៥០ ១៥០ ៦០៧ ១២.៤១៤.៣៥០ ២០.៥០០ ២០.៥០០ ២០.៣៥០ ១.៧៤៥.៤៦០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៩/១១/២០១៩ ២០.៥០០ ៥២០ ២.១៦៧ ៤៣.៥៩៥.៦១០ ១៩.៩៦០ ២០.៥៥០ ១៩.៩៦០ ១.៧៥៨.៣២៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៨/១១/២០១៩ ១៩.៩៨០ ២០ ១.១១២ ២២.២០១.១៦០ ២០.០០០ ២០.០០០ ១៩.៨៤០ ១.៧១៣.៧២៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៥/១១/២០១៩ ២០.០០០ ២០០ ៤.២៦៩ ៨៤.៦១៩.០៦០ ១៩.៥២០ ២០.១០០ ១៩.៥២០ ១.៧១៥.៤៣៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៤/១១/២០១៩ ២០.២០០ ២៥០ ៣.៣៩៩ ៦៩.៤៣១.៧៥០ ២០.៤៥០ ២០.៨៥០ ២០.០០០ ១.៧៣២.៥៩៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៨/១១/២០១៩ ២០.៤៥០ ១៥០ ៤.៩៣៦ ៩៩.០៥៣.៧០០ ២០.៦០០ ២០.៦០០ ២០.០០០ ១.៧៥៤.០៣៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣០    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.១១៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៩២៥