»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៧ ធ្នូ ២០១៨  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PAS
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៨.៥០០ ៩.៣៤០ ៨៤០ ៩,៨៨ ៩.៣៤០ ៩.១០០ ១.៤១២ ១៣.០៦៦.៤៦០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៧/១២/២០១៨ ៩.៣៤០ ៨៤០ ១.៤១២ ១៣.០៦៦.៤៦០ ៩.៣៤០ ៩.៣៤០ ៩.១០០ ៨០១.១១០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៤/១២/២០១៨ ៨.៥០០ ៦២០ ៤៤៦ ៣.៦៩២.៤២០ ៨.០០០ ៨.៦៦០ ៨.០០០ ៧២៩.០៦២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៣/១២/២០១៨ ៧.៨៨០ ១.២៥០ ៩.៨៥០.០០០ ៧.៨៨០ ៧.៨៨០ ៧.៨៨០ ៦៧៥.៨៨៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១២/១២/២០១៨ ៧.៨៨០ ១.២១៤ ៩.៥៨៤.១៨០ ៧.៩០០ ៧.៩០០ ៧.៨៨០ ៦៧៥.៨៨៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១១/១២/២០១៨ ៧.៨៨០ ៨០ ២២០ ១.៧៥១.៦០០ ៧.៩៨០ ៨.០០០ ៧.៨៨០ ៦៧៥.៨៨៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៧/១២/២០១៨ ៧.៨០០ ៦០ ៧៩៣ ៦.១៧៧.៤២០ ៧.៧៦០ ៧.៨០០ ៧.៧៦០ ៦៦៩.០២១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៦/១២/២០១៨ ៧.៧៤០ ៤០ ៦៣០ ៤.៨៦៥.៦០០ ៧.៧២០ ៧.៧៤០ ៧.៧២០ ៦៦៣.៨៧៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៥/១២/២០១៨ ៧.៧០០ ២០ ១.២០៧ ៩.២៩១.៩០០ ៧.៦៨០ ៧.៧០០ ៧.៦៨០ ៦៦០.៤៤៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៤/១២/២០១៨ ៧.៦៨០ ៦៨៤ ៥.១៨១.៨៨០ ៧.៧០០ ៧.៧០០ ៧.៤៦០ ៦៥៨.៧២៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៣/១២/២០១៨ ៧.៦៨០ ២០ ២៨៣ ២.០៨៦.៧៤០ ៧.៧០០ ៧.៧០០ ៧.០២០ ៦៥៨.៧២៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
៣០/១១/២០១៨ ៧.៧០០ ២៣៩ ១.៨៤០.៣០០ ៧.៧០០ ៧.៧០០ ៧.៧០០ ៦៦០.៤៤៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៩/១១/២០១៨ ៧.៧០០ ៥៨០ ៨៦៦ ៦.៦៤៤.៦២០ ៧.៥០០ ៧.៧០០ ៧.៥០០ ៦៦០.៤៤៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៨/១១/២០១៨ ៧.១២០ ១២០ ២.២៥៧ ១៦.១០៤.២០០ ៧.០០០ ៧.២០០ ៧.០០០ ៦១០.៦៩៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៧/១១/២០១៨ ៧.០០០ ១០០ ៧១៨ ៥.០១៥.១០០ ៦.៩០០ ៧.០០០ ៦.៩០០ ៦០០.៤០៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៦/១១/២០១៨ ៦.៩០០ ១៨០ ១.៤០២ ៩.៥៣៥.៧៨០ ៦.៨០០ ៦.៩០០ ៦.៨០០ ៥៩១.៨២៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២០/១១/២០១៨ ៦.៧២០ ៦.៧២០ ៦.៧២០ ៥៧៦.៣៨៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៩/១១/២០១៨ ៦.៧២០ ៤០ ១.២៩០ ៨.៦៣៨.៦២០ ៦.៦៨០ ៦.៧២០ ៦.៦៨០ ៥៧៦.៣៨៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៦/១១/២០១៨ ៦.៦៨០ ៤០ ៤០០ ២.៦៧៨.០០០ ៦.៧០០ ៦.៧០០ ៦.៦៨០ ៥៧២.៩៥៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៤/១១/២០១៨ ៦.៦០០ ៧.០៧៦ ៤៦.៧៤៣.៣២០ ៦.៦០០ ៦.៧០០ ៦.៦០០ ៥៦៦.០៩៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៣/១១/២០១៨ ៦.៦០០ ១៤០ ៣៦៣ ២.៣៩៦.២០០ ៦.៦០០ ៦.៨០០ ៦.៦០០ ៥៦៦.០៩៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.៣៥៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៩៥៥