»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២៤ ឧសភា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPAP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៩.២០០ ៩.១០០ ១០០ ១,០៩ ៩.១០០ ៩.២០០ ៩.១០០ ៣២០ ២.៩១៤.០០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២៤/០៥/២០១៩ ៩.១០០ ១០០ ៣២០ ២.៩១៤.០០០ ៩.១០០ ៩.២០០ ៩.១០០ ១៨៨.២២៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៣/០៥/២០១៩ ៩.២០០ ១១៦ ១.០៧៦.០០០ ៩.៣៦០ ៩.៣៦០ ៩.២០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២១/០៥/២០១៩ ៩.២០០ ២២០ ៣.៧០៤ ៣៣.៩៦២.២២០ ៨.៩០០ ៩.៦០០ ៨.៩០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៧/០៥/២០១៩ ៨.៩៨០ ១០០ ២.១០៩ ១៨.៩៣៤.២៦០ ៩.០០០ ៩.០០០ ៨.៩០០ ១៨៥.៧៤៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៦/០៥/២០១៩ ៩.០៨០ ២០ ៤.៧៩២ ៤៣.១២៨.១៦០ ៩.០០០ ៩.០៨០ ៩.០០០ ១៨៧.៨១៤ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១០/០៥/២០១៩ ៩.១០០ ៦០០ ៥.៤៥៨.០០០ ៩.០៨០ ៩.១០០ ៩.០៨០ ១៨៨.២២៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៩/០៥/២០១៩ ៩.១០០ ១០០ ៤៥០ ៤.០៩៥.០០០ ៩.១០០ ៩.១០០ ៩.១០០ ១៨៨.២២៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៨/០៥/២០១៩ ៩.២០០ ៧៦៩ ៧.០៧៤.៨០០ ៩.២០០ ៩.២០០ ៩.២០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៧/០៥/២០១៩ ៩.២០០ ១០០ ១៥ ១៣៨.០០០ ៩.២០០ ៩.២០០ ៩.២០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៦/០៥/២០១៩ ៩.១០០ ១០០ ៧០ ៦៣៨.០០០ ៩.២០០ ៩.២០០ ៩.១០០ ១៨៨.២២៨ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០៣/០៥/២០១៩ ៩.២០០ ១.៤៨៨ ១៣.៥៤៧.៣០០ ៩.១០០ ៩.២០០ ៩.១០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
០២/០៥/២០១៩ ៩.២០០ ២៦៦ ២.៤៤៧.២០០ ៩.២០០ ៩.២០០ ៩.២០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
៣០/០៤/២០១៩ ៩.២០០ ១៥០ ១.៣៦២.០០០ ៩.០២០ ៩.២០០ ៩.០២០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៩/០៤/២០១៩ ៩.២០០ ២០០ ១.៨៥០.០០០ ៩.៣០០ ៩.៣០០ ៩.២០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៦/០៤/២០១៩ ៩.២០០ ១.៦៩៥ ១៥.៥៩៦.០០០ ៩.៣០០ ៩.៣០០ ៩.២០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៥/០៤/២០១៩ ៩.២០០ ២០០ ១៦.៥៥៣ ១៥២.៨២១.៩០០ ៩.២០០ ៩.៣០០ ៩.២០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៤/០៤/២០១៩ ៩.៤០០ ២០.១០០ ១៨៤.៩៤០.០០០ ៩.២០០ ៩.៤០០ ៩.២០០ ១៩៤.៤៣៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២៣/០៤/២០១៩ ៩.៤០០ ២០ ១០.៦៣៣ ៩៧.៩៥៨.២០០ ៩.២០០ ៩.៥០០ ៩.២០០ ១៩៤.៤៣៣ ២០.៦៨៤.៣៦៥
២២/០៤/២០១៩ ៩.៣៨០ ១៨០ ២៣៦ ២.១៩៥.៦៨០ ៩.២០០ ៩.៣៨០ ៩.២០០ ១៩៤.០១៩ ២០.៦៨៤.៣៦៥
១៩/០៤/២០១៩ ៩.២០០ ២០០ ២.៩៨០ ២៧.៩៧១.៨០០ ៩.៤០០ ៩.៤០០ ៩.២០០ ១៩០.២៩៦ ២០.៦៨៤.៣៦៥

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៣.០២៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៦៤៤