អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៨ វិច្ឆិកា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PAS
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២០.០០០ ១៩.៩៨០ ២០ ០,១០ ២០.០០០ ១៩.៨៤០ ១.១១២ ២២.២០១.១៦០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៨/១១/២០១៩ ១៩.៩៨០ ២០ ១.១១២ ២២.២០១.១៦០ ២០.០០០ ២០.០០០ ១៩.៨៤០ ១.៧១៣.៧២៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៥/១១/២០១៩ ២០.០០០ ២០០ ៤.២៦៩ ៨៤.៦១៩.០៦០ ១៩.៥២០ ២០.១០០ ១៩.៥២០ ១.៧១៥.៤៣៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៤/១១/២០១៩ ២០.២០០ ២៥០ ៣.៣៩៩ ៦៩.៤៣១.៧៥០ ២០.៤៥០ ២០.៨៥០ ២០.០០០ ១.៧៣២.៥៩៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៨/១១/២០១៩ ២០.៤៥០ ១៥០ ៤.៩៣៦ ៩៩.០៥៣.៧០០ ២០.៦០០ ២០.៦០០ ២០.០០០ ១.៧៥៤.០៣៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៧/១១/២០១៩ ២០.៦០០ ១៥០ ២.៥៣៥ ៥១.១៣២.៣៥០ ២០.៧៥០ ២០.៧៥០ ២០.០៥០ ១.៧៦៦.៩០៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៦/១១/២០១៩ ២០.៧៥០ ១៥០ ៥៦៩ ១១.៧៦៥.៨៥០ ២០.៧០០ ២០.៧៥០ ២០.៥០០ ១.៧៧៩.៧៦៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៥/១១/២០១៩ ២០.៦០០ ៤០០ ១.៥៣៣ ៣១.៤១៤.១០០ ២១.០០០ ២១.០០០ ២០.២០០ ១.៧៦៦.៩០៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៤/១១/២០១៩ ២១.០០០ ១៥០ ៤៩៣ ១០.២៨៧.២០០ ២០.៨០០ ២១.៥០០ ២០.៤០០ ១.៨០១.២១១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០១/១១/២០១៩ ២០.៨៥០ ៤០០ ៣.៤២១ ៧០.១៧៧.០៥០ ២០.៤៥០ ២០.៨៥០ ២០.១០០ ១.៧៨៨.៣៤៦ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
៣១/១០/២០១៩ ២០.៤៥០ ២៥០ ១.៧៦៨ ៣៥.៦៤៧.៥០០ ២០.៧៥០ ២០.៧៥០ ២០.០០០ ១.៧៥៤.០៣៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
៣០/១០/២០១៩ ២០.២០០ ២០០ ៣.៨២១ ៧៦.៨៩៩.៤០០ ២០.៨៥០ ២០.៨៥០ ២០.០០០ ១.៧៣២.៥៩៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៨/១០/២០១៩ ២០.០០០ ១២៥០ ៧.៤១៣ ១៤៩.០៩៤.០៥០ ២២.៤០០ ២២.៤០០ ២០.០០០ ១.៧១៥.៤៣៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៥/១០/២០១៩ ២១.២៥០ ១៥០ ១.៧៤៣ ៣៦.៦៩៩.០៥០ ២១.៦០០ ២១.៦០០ ២០.៥៥០ ១.៨២២.៦៥៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៤/១០/២០១៩ ២១.៤០០ ១០០ ១.៨៥២ ៣៩.០១០.៤០០ ២១.០៥០ ២១.៥០០ ២០.៨៥០ ១.៨៣៥.៥២០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២២/១០/២០១៩ ២១.៥០០ ២០០ ២.១០៥ ៤៥.១០៥.០០០ ២២.០០០ ២២.០០០ ២១.៣០០ ១.៨៤៤.០៩៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២១/១០/២០១៩ ២១.៣០០ ៧០០ ៣.៧៣៦ ៨១.៥០៤.៤០០ ២២.០០០ ២២.៨០០ ២១.៣០០ ១.៨២៦.៩៤៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៨/១០/២០១៩ ២២.០០០ ៩០០ ១៥.០៦៤ ៣២៤.០៥៧.៦០០ ២២.៥០០ ២៣.៣០០ ២១.១០០ ១.៨៨៦.៩៨៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៧/១០/២០១៩ ២២.៩០០ ១០០ ២.០០៨ ៤៥.៨៦០.៥០០ ២២.៨០០ ២២.៩០០ ២២.៨០០ ១.៩៦៤.១៧៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៦/១០/២០១៩ ២២.៨០០ ៣០០ ១.០៨១ ២៣.៨៣៧.៥៥០ ២១.១០០ ២២.៨០០ ២១.១០០ ១.៩៥៥.៦០១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៤/១០/២០១៩ ២៣.១០០ ១៥០ ៩៥៦ ២២.០៥០.២០០ ២៣.០០០ ២៣.១០០ ២៣.០០០ ១.៩៨១.៣៣២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ២០៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២.០៤៤