»  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (១៦ សីហា ២០១៩  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PAS
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
១៤.៦០០ ១៤.៦០០ ០,០០ ១៤.៨០០ ១៤.៤០០ ៣១៣ ៤.៥៥២.៤០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
១៦/០៨/២០១៩ ១៤.៦០០ ៣១៣ ៤.៥៥២.៤០០ ១៤.៨០០ ១៤.៨០០ ១៤.៤០០ ១.២៥២.២៧១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៥/០៨/២០១៩ ១៤.៦០០ ២០០ ៤៧១ ៦.៨១៣.៥២០ ១៤.៧០០ ១៤.៧០០ ១៤.០២០ ១.២៥២.២៧១ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៤/០៨/២០១៩ ១៤.៨០០ ១០០ ១០៩ ១.៦១៤.០០០ ១៤.៨៨០ ១៤.៨៨០ ១៤.៨០០ ១.២៦៩.៤២៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១៣/០៨/២០១៩ ១៤.៩០០ ៨០ ៣០០ ៤.៤៧០.០០០ ១៤.៩០០ ១៤.៩០០ ១៤.៩០០ ១.២៧៨.០០២ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
១២/០៨/២០១៩ ១៤.៩៨០ ៩៨០ ៥០០ ៧.៥៤៩.៦០០ ១៤.៥០០ ១៥.៤០០ ១៤.៥០០ ១.២៨៤.៨៦៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៩/០៨/២០១៩ ១៤.០០០ ៣២ ៤៤៨.០០០ ១៤.០០០ ១៤.០០០ ១៤.០០០ ១.២០០.៨០៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៨/០៨/២០១៩ ១៤.០០០ ៣៨១ ៥.៣៣៦.៦០០ ១៤.០០០ ១៤.១០០ ១៤.០០០ ១.២០០.៨០៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៧/០៨/២០១៩ ១៤.០០០ ២០០ ១៨ ២៥៥.៩០០ ១៤.៣០០ ១៤.៣០០ ១៤.០០០ ១.២០០.៨០៨ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៦/០៨/២០១៩ ១៣.៨០០ ៦៥០ ៨.៩៧០.០០០ ១៣.៨០០ ១៣.៨០០ ១៣.៨០០ ១.១៨៣.៦៥៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០៥/០៨/២០១៩ ១៣.៨០០ ៣០១ ៤.២៧៣.៨០០ ១៤.២០០ ១៤.២០០ ១៣.៨០០ ១.១៨៣.៦៥៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០២/០៨/២០១៩ ១៣.៨០០ ៣០០ ៣៧៧ ៥.២៩៥.០៨០ ១៤.០០០ ១៤.១០០ ១៣.៧២០ ១.១៨៣.៦៥៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
០១/០៨/២០១៩ ១៤.១០០ ៣០០ ៥០០ ៧.០២០.០០០ ១៤.០០០ ១៤.១០០ ១៤.០០០ ១.២០៩.៣៨៥ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
៣១/០៧/២០១៩ ១៣.៨០០ ៤០ ១៧៥ ២.៤២១.០០០ ១៣.៨៨០ ១៣.៨៨០ ១៣.៨០០ ១.១៨៣.៦៥៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
៣០/០៧/២០១៩ ១៣.៨៤០ ៤០ ១.៧១៥ ២៣.៦៣២.២០០ ១៣.៨០០ ១៣.៩០០ ១៣.៧០០ ១.១៨៧.០៨៤ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៩/០៧/២០១៩ ១៣.៨០០ ២៩ ៤០២.៨០០ ១៤.០០០ ១៤.០០០ ១៣.៨០០ ១.១៨៣.៦៥៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៦/០៧/២០១៩ ១៣.៨០០ ១៦០ ៥៧៣ ៧.៨៧៤.២០០ ១៣.៧០០ ១៣.៨០០ ១៣.៧០០ ១.១៨៣.៦៥៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៥/០៧/២០១៩ ១៣.៦៤០ ៤០ ១.១០៨ ១៥.០៧៤.២៦០ ១៣.៦០០ ១៣.៦៦០ ១៣.៦០០ ១.១៦៩.៩៣០ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៤/០៧/២០១៩ ១៣.៦០០ ៦.៧៧០ ៩២.០៩៩.០០០ ១៣.៦០០ ១៣.៧០០ ១៣.៦០០ ១.១៦៦.៤៩៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២៣/០៧/២០១៩ ១៣.៦០០ ២០ ១.៦៤៨ ២២.២៨០.៩២០ ១៣.៥៨០ ១៣.៦០០ ១៣.៥០០ ១.១៦៦.៤៩៩ ៨៥.៧៧១.៩៦៧
២២/០៧/២០១៩ ១៣.៥៨០ ២៧.២៦០ ១៣.៦៨០ ១៣.៦៨០ ១៣.៥៨០ ១.១៦៤.៧៨៣ ៨៥.៧៧១.៩៦៧

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៤៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.១៦៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៥០