អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (០៩ មេសា ២០២០  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPSP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២.៤៩០ ២.៣៨០ ១១០ ៤,៤២ ១៣.០៤០ ២.៤២០ ២.៣៨០ ១៣៧ ៣២៧.៥៤០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
០៩/០៤/២០២០ ២.៣៨០ ១១០ ១៣៧ ៣២៧.៥៤០ ២.៤២០ ២.៤២០ ២.៣៨០ ១៧១.០៦២ ៧១.៨៧៥.០០០
០៨/០៤/២០២០ ២.៤៩០ ១៣០ ៣០៦ ៧៦១.៩៤០ ២.៤៩០ ២.៤៩០ ២.៤៩០ ១៧៨.៩៦៩ ៧១.៨៧៥.០០០
០៧/០៤/២០២០ ២.៣៦០ ១.២៩៧ ៣.០៦៥.២៤០ ២.៤៧០ ២.៤៧០ ២.៣៦០ ១៦៩.៦២៥ ៧១.៨៧៥.០០០
០៦/០៤/២០២០ ២.៣៦០ ១៥០ ៣៧៣.០០០ ២.៥៥០ ២.៥៥០ ២.៣៦០ ១៦៩.៦២៥ ៧១.៨៧៥.០០០
០៣/០៤/២០២០ ២.៣៦០ ៦២៤ ១.៤៧២.១៤០ ២.៣៦០ ២.៣៦០ ២.៣៥០ ១៦៩.៦២៥ ៧១.៨៧៥.០០០
០២/០៤/២០២០ ២.៣៦០ ៥០ ១០០ ២៣៦.០០០ ២.៣៦០ ២.៣៦០ ២.៣៦០ ១៦៩.៦២៥ ៧១.៨៧៥.០០០
០១/០៤/២០២០ ២.៣១០ ២.៣១០ ២.៣១០ ១៦៦.០៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
៣១/០៣/២០២០ ២.៣១០ ២០ ៣៧៦ ៨៦៨.៥៦០ ២.៣១០ ២.៣១០ ២.៣១០ ១៦៦.០៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
៣០/០៣/២០២០ ២.៣៣០ ១៣០ ១៧៣ ៤០៩.៦៦០ ២.៤២០ ២.៤២០ ២.៣៣០ ១៦៧.៤៦៩ ៧១.៨៧៥.០០០
២៧/០៣/២០២០ ២.២០០ ១៦០ ១.៧៥៧ ៣.៩៨០.៣០០ ២.៣៥០ ២.៥៥០ ២.១៦០ ១៥៨.១២៥ ៧១.៨៧៥.០០០
២៦/០៣/២០២០ ២.៣៦០ ៩០ ៣២២ ៧៦៤.០០០ ២.៤០០ ២.៤០០ ២.៣៦០ ១៦៩.៦២៥ ៧១.៨៧៥.០០០
២៥/០៣/២០២០ ២.៤៥០ ១៤០ ៤.៥២២ ១០.២១៧.៨៣០ ២.៣៥០ ២.៤៥០ ២.២៥០ ១៧៦.០៩៤ ៧១.៨៧៥.០០០
២៤/០៣/២០២០ ២.៣១០ ៧០ ២.៣០៨ ៥.៤១២.៧៨០ ២.៣៩០ ២.៣៩០ ២.៣០០ ១៦៦.០៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
២៣/០៣/២០២០ ២.៣៨០ ៦០ ៣.៣១៥ ៧.៦៧៣.៩១០ ២.៣០០ ២.៤២០ ២.៣០០ ១៧១.០៦២ ៧១.៨៧៥.០០០
២០/០៣/២០២០ ២.៤៤០ ១០ ៧៨៨ ១.៩២៣.៧២០ ២.៤៥០ ២.៤៥០ ២.៤៤០ ១៧៥.៣៧៥ ៧១.៨៧៥.០០០
១៩/០៣/២០២០ ២.៤៥០ ៥០ ១៤.៧០០ ២.៤៥០ ២.៤៥០ ២.៤៥០ ១៧៦.០៩៤ ៧១.៨៧៥.០០០
១៨/០៣/២០២០ ២.៤០០ ១.៥៣០ ៣.៦៧២.០០០ ២.៤០០ ២.៤០០ ២.៤០០ ១៧២.៥០០ ៧១.៨៧៥.០០០
១៧/០៣/២០២០ ២.៤០០ ១៤០ ៣.១៩០ ៧.៥១២.៩០០ ២.៥៤០ ២.៥៤០ ២.៣០០ ១៧២.៥០០ ៧១.៨៧៥.០០០
១៦/០៣/២០២០ ២.៥៤០ ១០ ១០ ២៥.៤០០ ២.៥៤០ ២.៥៤០ ២.៥៤០ ១៨២.៥៦២ ៧១.៨៧៥.០០០
១៣/០៣/២០២០ ២.៥៥០ ៨០០ ២.០២៦.០០០ ២.៥៥០ ២.៥៥០ ២.៥០០ ១៨៣.២៨១ ៧១.៨៧៥.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៩៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៥០៧