អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

 »  ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន  »  ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២៥ ឧសភា ២០២០  ម៉ោង១១:៣០:០០) 

PPSP
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
២.៣២០ ២.៣១០ ១០ ០,៤៣ ២.៣១០ ២.៣១០ ២.៣១០ ១.០០០ ២.៣១០.០០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២៥/០៥/២០២០ ២.៣១០ ១០ ១.០០០ ២.៣១០.០០០ ២.៣១០ ២.៣១០ ២.៣១០ ១៦៦.០៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
២២/០៥/២០២០ ២.៣២០ ៣២៥ ៧៥៣.២០០ ២.៣០០ ២.៣២០ ២.៣០០ ១៦៦.៧៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
២១/០៥/២០២០ ២.៣២០ ១.៩៦១ ៤.៥៤៩.៥២០ ២.៣២០ ២.៣២០ ២.៣២០ ១៦៦.៧៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
២០/០៥/២០២០ ២.៣២០ ១០ ៥.០០០ ១១.៦០០.០០០ ២.៣២០ ២.៣២០ ២.៣២០ ១៦៦.៧៥០ ៧១.៨៧៥.០០០
១៩/០៥/២០២០ ២.៣១០ ១.៦៩០ ៣.៩០៦.៩០០ ២.៣២០ ២.៣២០ ២.៣១០ ១៦៦.០៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
១៨/០៥/២០២០ ២.៣១០ ២០ ២.១៩៤ ៥.០៦២.១៨០ ២.២០០ ២.៣២០ ២.២០០ ១៦៦.០៣១ ៧១.៨៧៥.០០០
១៥/០៥/២០២០ ២.៣៣០ ៤.២៦០ ៩.៩២៥.៨០០ ២.៣៣០ ២.៣៣០ ២.៣៣០ ១៦៧.៤៦៩ ៧១.៨៧៥.០០០
១៣/០៥/២០២០ ២.៣៣០ ១.៩៦៤ ៤.៥៧៦.១០០ ២.៣៣០ ២.៣៣០ ២.៣២០ ១៦៧.៤៦៩ ៧១.៨៧៥.០០០
១២/០៥/២០២០ ២.៣៣០ ៣០ ៤.៨៥២ ១១.១៨០.៧២០ ២.៣៣០ ២.៣៣០ ២.៣០០ ១៦៧.៤៦៩ ៧១.៨៧៥.០០០
០៨/០៥/២០២០ ២.៣០០ ៣០ ៤.៨០៤ ១១.០៨៥.៩០០ ២.៣២០ ២.៣៣០ ២.៣០០ ១៦៥.៣១២ ៧១.៨៧៥.០០០
០៧/០៥/២០២០ ២.៣៣០ ១០ ២.២០៧ ៥.១៥៤.០៨០ ២.៣៣០ ២.៣៤០ ២.៣៣០ ១៦៧.៤៦៩ ៧១.៨៧៥.០០០
០៥/០៥/២០២០ ២.៣៤០ ២.២៨៥ ៥.៣៤៦.៩០០ ២.៣៤០ ២.៣៤០ ២.៣៤០ ១៦៨.១៨៨ ៧១.៨៧៥.០០០
០៤/០៥/២០២០ ២.៣៤០ ១.៤២៨ ៣.៣២៨.៩២០ ២.៣៤០ ២.៣៤០ ២.៣៣០ ១៦៨.១៨៨ ៧១.៨៧៥.០០០
៣០/០៤/២០២០ ២.៣៤០ ១០ ៦៥៣ ១.៥២៧.៧២០ ២.៣៣០ ២.៣៤០ ២.៣៣០ ១៦៨.១៨៨ ៧១.៨៧៥.០០០
២៩/០៤/២០២០ ២.៣៥០ ១០ ៤៩៤ ១.១៦០.៩០០ ២.៣៥០ ២.៣៥០ ២.៣៥០ ១៦៨.៩០៦ ៧១.៨៧៥.០០០
២៨/០៤/២០២០ ២.៣៦០ ៣៧ ៨៧.៣២០ ២.៣៦០ ២.៣៦០ ២.៣៦០ ១៦៩.៦២៥ ៧១.៨៧៥.០០០
២៧/០៤/២០២០ ២.៣៦០ ១០ ៧.១០០ ១៦.៧៣៥.៥០០ ២.៣៦០ ២.៣៦០ ២.៣៥០ ១៦៩.៦២៥ ៧១.៨៧៥.០០០
២៤/០៤/២០២០ ២.៣៥០ ២០ ៣.៣៤៣ ៧.៨៨៧.៥២០ ២.៣៦០ ២.៣៦០ ២.៣៥០ ១៦៨.៩០៦ ៧១.៨៧៥.០០០
២៣/០៤/២០២០ ២.៣៧០ ១០ ៣.១២០ ៧.៤០១.៣៧០ ២.៣៨០ ២.៣៨០ ២.៣៤០ ១៧០.៣៤៤ ៧១.៨៧៥.០០០
២២/០៤/២០២០ ២.៣៨០ ៣.០១២ ៧.១៥២.៣៨០ ២.៣៨០ ២.៣៨០ ២.៣៦០ ១៧១.០៦២ ៧១.៨៧៥.០០០

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.៣៧៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៣.១៧២