អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

home navigate_next ព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិន navigate_next ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ (២០ តុលា ២០២០  ម៉ោង១៥:០០:០០) 

PPWSA
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រ ៖ 
ថ្លៃ​ថ្ងៃ​ម្សិល ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន បម្រែ​បម្រួល %បម្រែ​បម្រួល ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល)
៦.០២០ ៦.០២០ ០,០០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០២០ ២២៧ ១.៣៦៩.៥២០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ Closing Price បម្រែ​បម្រួល ទំហំ​ជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃ​ជួញដូរ (រៀល) ថ្លៃ​បើក កម្រិត​ខ្ពស់ កម្រិត​ទាប Market Cap.(លាន​រៀល) No. of Listed Shares (ភាគហ៊ុន)
២០/១០/២០២០ ៦.០២០ ២២៧ ១.៣៦៩.៥២០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០២០ ៥២៣.៥៧៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៩/១០/២០២០ ៦.០២០ ២០ ៥៧៣ ៣.៤៦៨.៣៦០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០០០ ៥២៣.៥៧៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៦/១០/២០២០ ៦.០០០ ៨៥១ ៥.១០៩.៩០០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០០០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៤/១០/២០២០ ៦.០០០ ៨០ ១.៩៧៤ ១១.៨២៨.៧៨០ ៥.៩០០ ៦.០០០ ៥.៩០០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១៣/១០/២០២០ ៦.០៨០ ៥៥៥ ៣.៣៣៤.៤០០ ៦.០០០ ៦.០៨០ ៦.០០០ ៥២៨.៧៩៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
១២/១០/២០២០ ៦.០៨០ ៨០ ១៣៨ ៨៣៩.០៤០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៥២៨.៧៩៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៩/១០/២០២០ ៦.០០០ ១០០ ១.១៣២ ៦.៧៨៩.៣៦០ ៥.៩៨០ ៦.០០០ ៥.៩៨០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៨/១០/២០២០ ៥.៩០០ ១២០ ៦.២៩២ ៣៧.៣៣៧.៥៨០ ៦.១០០ ៦.១០០ ៥.៥០០ ៥១៣.១៤២ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៧/១០/២០២០ ៦.០២០ ៦០ ៤៤៤ ២.៦៧៨.៤៦០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០២០ ៥២៣.៥៧៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៦/១០/២០២០ ៦.០៨០ ៨០ ២.៧៨៩ ១៦.៧៣៨.៦០០ ៦.០២០ ៦.០៨០ ៦.០០០ ៥២៨.៧៩៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០៥/១០/២០២០ ៦.០០០ ២០ ៧.៨៥៦ ៤៧.១៦៥.៧០០ ៦.០៨០ ៦.០៨០ ៦.០០០ ៥២១.៨៣៩ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០២/១០/២០២០ ៦.០២០ ៦០ ៩៥២ ៥.៧៥២.០០០ ៦.១៤០ ៦.១៤០ ៦.០២០ ៥២៣.៥៧៨ ៨៦.៩៧៣.១៦២
០១/១០/២០២០ ៦.០៨០ ២០ ៣.៤០០ ២០.៥៧០.៦០០ ៦.១៦០ ៦.១៦០ ៦.០៤០ ៥២៨.៧៩៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
៣០/០៩/២០២០ ៦.១០០ ១១៩ ៧២៥.៩០០ ៦.១០០ ៦.១០០ ៦.១០០ ៥៣០.៥៣៦ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៩/០៩/២០២០ ៦.១០០ ២០ ៣.៣៤០ ២០.៣៣៤.០០០ ៦.១០០ ៦.១០០ ៦.០៨០ ៥៣០.៥៣៦ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៨/០៩/២០២០ ៦.១២០ ២០ ៦៥០ ៣.៩៧៨.០០០ ៦.១២០ ៦.១២០ ៦.១២០ ៥៣២.២៧៦ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៥/០៩/២០២០ ៦.១៤០ ៤០ ១០០ ៦១៤.០០០ ៦.១៤០ ៦.១៤០ ៦.១៤០ ៥៣៤.០១៥ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២៣/០៩/២០២០ ៦.១០០ ៤០ ៨៨ ៥៣៧.៨៤០ ៦.១៨០ ៦.១៨០ ៦.១០០ ៥៣០.៥៣៦ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២២/០៩/២០២០ ៦.០៦០ ៤០ ៥.១០១ ៣០.៩៧៤.១៨០ ៦.១៨០ ៦.១៨០ ៦.០៦០ ៥២៧.០៥៧ ៨៦.៩៧៣.១៦២
២១/០៩/២០២០ ៦.១០០ ៣.២៤៥ ១៩.៦៣០.០០០ ៦.១០០ ៦.១០០ ៦.០០០ ៥៣០.៥៣៦ ៨៦.៩៧៣.១៦២

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៧៨២    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៩០១